Nacionalinis koordinacinis centras (NKC)

Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro veiklos tikslas – didinti EBPO Gairių daugiašalėms įmonėms (toliau – Gairės) (angl. The OECD Guidelines for Multinational Enterprises) veiksmingumą, savo veikloje vadovaujantis aiškumo, prieinamumo, skaidrumo ir atskaitingumo principais, bei tarpininkauti, sprendžiant problemas ir ginčus tarp daugiašalių įmonių ir suinteresuotų šalių, kaip nurodyta Gairėse.

Svarbiausios Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro funkcijos:
1. Gairių aiškinimas ir sklaida. Svarbiausia funkcija yra plėtoti ir palaikyti ryšius su verslo bendruomene, darbuotojų organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, kurios galėtų prisidėti prie veiksmingo Gairių įgyvendinimo ir laikymosi. Lietuvos nacionalinis koordinacinis centras privalo skatinti bendradarbiavimą tarp visų suinteresuotų šalių.
2. Taikinamasis tarpininkavimas (mediacija) daugiašalių įmonių, NVO, profesinių sąjungų, verslo asociacijų ir kitų suinteresuotų šalių ginčuose. Antroji Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro funkcija yra skundų dėl tariamų Gairių pažeidimų daugiašalėse įmonėse nagrinėjimas. Skundų dėl Gairių pažeidimo procesas yra skirtas įtariamiems pažeidimams išspręsti per taikinimo ir tarpininkavimo funkcijas, kitaip tariant, skatinant atvirą dialogą tarp suinteresuotų šalių. Ši skundo nagrinėjimo procedūra turi būti nešališka, nuspėjama, teisinga ir suderinama su Gairėmis. Lietuvos NKC yra patvirtinęs Gairių įgyvendinimo vertinimo individualiais atvejais procedūros taisykles.

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 4–537 „Dėl Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro nuostatų patvirtinimo“ buvo patvirtinti nauji Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro nuostatai (toliau – Nuostatai). Juose nustatyta tokia Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro struktūra:

• nepriklausomi ekspertai (pagrindinis Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro organas);
• patariamasis komitetas (patariamasis Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro organas).

Nepriklausomi ekspertai atlieka Gairėse ir EBPO procedūrinėse rekomendacijose nurodytas funkcijas.

Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro nepriklausomi ekspertai:
Andrius Bambalas (Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro pirmininkas);
Audronė Alijošiutė;
Raimundas Moisejevas;
Feliksas Petrauskas;
Nerijus Kasiliauskas.

 

Patariamasis komitetas teikia rekomendacijas nepriklausomiems ekspertams dėl Gairėseir EBPO procedūrinėse rekomendacijose nurodytų funkcijų atlikimo.

Lietuvos nacionalinio koordinacinio centro patariamąjį komitetą sudaro:
Jurga Aleknienė (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamento Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė);
Aurelija Giedraitytė (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Teisinės pagalbos skyriaus vedėja);
Rūta Juršaitė (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento Darbo teisės skyriaus patarėja);
Dalia Kreivienė (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių departamento direktoriaus pavaduotoja);
Mindaugas Mažylis (Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento Mokesčių teisės skyriaus vyriausiasis specialistas);
Jolita Meškelytė (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento Informacinių išteklių koordinavimo skyriaus vedėja);
Darius Mickevičius (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Administracinės ir baudžiamosios justicijos departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus vedėjas);
Matas Stankevičius (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Jungtinių tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento Žmogaus teisių skyriaus antrasis sekretorius).

Lietuvos nacionalinį koordinacinį centrą techniškai ir ūkiškai aptarnauja Ūkio ministerija.

Metinės visų NKC ataskaitos:

2016 m.                    2014 m. 2008 m. 2007 m. 2006 m. 2005 m. 2004 m. 2003 m.

Metinis veiklos planas

SUSISIEKTITE SU MUMIS:

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius
Telefonai: 8 706 64 618, 8 706 64 720,
Faksas 8 706 64 762
El. paštas: info@oecdncp.lt

Kitų valstybių nacionalinių centrų adresai:

EBPO Gairės daugiašalėms įmonėms

Daugiašalės įmonės yra svarbi tarptautinės ekonomikos dalis. Daugiašalių įmonių veikla yra susijusi su tarptautiniu investavimu, kuris veikia kaip apsauga nuo vidaus rinkos smukimo, taip pat reikšmingas veiksnys naujoms darbo vietoms sukurti, mokesčių įplaukoms, pajamoms. Tačiau tuo pat metu visuomenėje kyla susirūpinimas dėl daugiašalių įmonių veiklos įtakos socialinėje, ekonominėje ir aplinkos srityse. Gairės yra svarbi daugiašalė iniciatyva, skirta minėtoms problemoms spręsti.

Gairės – tai vyriausybių dokumentas daugiašalėms įmonėms. Jose pateikti taikytinus teisės aktus atitinkantys įmonės elgesio principai ir normos, kurių laikomasi savanoriškai. Gairėmis siekiama užtikrinti, kad tokių įmonių veikla neprieštarautų vyriausybių vykdomai politikai, stiprinti įmonių ir visuomenės tarpusavio pasitikėjimą, padėti gerinti užsienio investicijoms palankų klimatą ir didinti daugiašalių įmonių indėlį į subalansuotos plėtros procesus.

Gairės – tai viena iš EBPO Deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių (toliau – Deklaracija) dalių.

Gairėmis nesiekiama daugiašalėms ir nacionalinėms įmonėms taikyti skirtingo režimo. Iš daugiašalių įmonių bei nacionalinių įmonių tikimasi vienodo elgesio visais atvejais, kai Gairės taikomos abiem įmonių tipams. Vyriausybės skatina Gaires taikyti kiek įmanoma plačiau. Prisijungusios prie Deklaracijos vyriausybės, vykdydamos savo įsipareigojimus, privalo su įmonėmis elgtis sąžiningai ir laikytis tarptautinių teisės normų bei savo sutartinių įsipareigojimų.

Gairės taikomos šioms sritims:

 • Bendroji politika
 • Informacijos teikimas
 • Žmogaus teisės
 • Darbas ir darbo santykiai
 • Aplinka
 • Kova su papirkinėjimu
 • Vartotojų interesai
 • Mokslas ir technologijos
 • Konkurencija.
 • Mokesčiai.

Gairės nėra privalomos. Vienintelis jose nustatytas įpareigojimas valstybėms yra įsteigti Nacionalinį koordinacinį centrą.

Gairių veiksmingumui didinti ir jas įgyvendinti EBPO Tarybos sprendime ir procedūrinėse rekomendacijose yra nustatytos atsakingos institucijos. Tai yra valstybių nacionaliniai koordinaciniai centrai, EBPO Investicijų komitetas (angl. OECD Investment Committee) ir EBPO konsultaciniai komitetai – verslo ir darbuotojų federacijos: Verslo ir pramonės konsultacinis komitetas (angl. Business and Industry Advisory Committee (BIAC)) ir Profesinių sąjungų konsultacinis komitetas (angl. Trade Union Advisory Committee (TUAC)).

Investicijų komitetas

EBPO Investicijų komitetą (angl. OECD Investment Committee) sudaro EBPO valstybių narių atstovai. Prisijungusių prie Deklaracijos valstybių atstovai taip pat yra kviečiami į EBPO Investicijų komiteto (toliau – Investicijų komitetas) posėdžius susijusius su Gairėmis. Investicijų komitetas atsakingas už Gairių funkcionavimo priežiūrą bei veiksmus užtikrinant jų veiksmingumą. Šios Investicijų komiteto funkcijos taikomos ne tik Gairėms, bet ir kitoms Deklaracijos dalims.

Investicijų komitetas sudarytas 2004 m. balandžio mėn. sujungus EBPO Tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių (angl. Committee on International Investment and Multinational Enterprises (CIME)) bei EBPO Kapitalo judėjimo ir neregimų sandorių (angl. Committee on Capital Movements and Invisible Transactions (CMIT)) komitetus.

Investicijų komitetas reguliariai arba prisijungusios prie Deklaracijos šalies prašymu organizuoja pasikeitimą nuomonėmis dėl Gairėse nurodytų sričių. Investicijų komitetas reguliariai prašo Verslo ir pramonės konsultacinį komitetą prie EBPO ir Profesinių sąjungų konsultacinį komitetą prie EBPO bei nevyriausybines organizacijas pareikšti savo nuomonę apie Gairėse minimus dalykus. Be to, nuomonėmis su EBPO konsultaciniais komitetais gali būti keičiamasi ir jų prašymu. Investicijų komitetas gali nuspręsti organizuoti pasikeitimą nuomonėmis apie Gairėse nurodytus dalykus su neprisijungusių prie Deklaracijos valstybių atstovais.

Investicijų komitetas atsako už Gairių išaiškinimą. Išaiškinimai pateikiami gavus paklausimą. Atskirai įmonei, jei ji pageidauja, gali būti suteikta galimybė žodžiu ar raštu pareikšti savo nuomonę apie Gairėse nurodytus dalykus, susijusius su jos interesais. Investicijų komitetas nedaro išvadų apie atskirų įmonių elgesį.

Siekdamas padaryti Gaires veiksmingesnes, Investicijų komitetas organizuoja pasikeitimą nuomonėmis apie nacionalinių koordinacinių centrų veiklą.

Investicijų komitetas kasmet atsiskaito EBPO Tarybai dėl Gairėse numatytų dalykų. Savo ataskaitose Investicijų komitetas atsižvelgia į nacionalinių koordinacinių centrų ataskaitas, EBPO konsultacinių komitetų pareikštas nuomones ir, jei reikia, nevyriausybinių organizacijų bei neprisijungusių prie Deklaracijos valstybių nuomones.

EBPO deklaracija dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių

Gairės yra sudėtinė Deklaracijos dalis. 1976 m. birželio 21 d. EBPO valstybės narės priėmė ir pasirašė ne Gaires, o Deklaraciją.

Šią Deklaraciją EBPO valstybių narių vyriausybės priėmė siekdamos pagerinti investicinį klimatą, paskatinti teigiamą daugiašalių įmonių indėlį į ekonominį ir socialinį progresą, minimizuoti ir išspręsti sunkumus, kurie gali kilti dėl daugiašalių įmonių veiklos.

Deklaraciją sudaro 4 dalys:

 1. Gairės daugiašalėms įmonėms – nustatomi pačioms daugiašalėms įmonėms skirti atsakingo įmonės elgesio principai ir standartai, kurių yra savanoriškai laikomasi. Šių Gairių laikymasis yra skatinamas per prijungusių prie Deklaracijos valstybių nacionalinius koordinacinius centrus;
 2. Nacionalinio režimo dokumentas – išdėstytas valstybių narių įsipareigojimas užsieniečių valdomoms jų teritorijoje veikiančioms įmonėms nustatyti ne mažiau palankų režimą kaip ir panašiose situacijose veikiančioms valstybės įmonėms;
 3. Dokumentas dėl tarptautinių investicijų skatinimo ir ribojimo – aptaria valstybių narių pastangas pagerinti bendradarbiavimą, susijusį su priemonėmis, kurios daro įtaką tarptautinėms tiesioginėms investicijoms;
 4. Dokumentas dėl prieštaringų reikalavimų išvengimo – ragina valstybes nares vengti ar iki minimumo sumažinti įvairių valstybių daugiašalėms įmonėms keliamus prieštaringus reikalavimus.

Lietuva prie Deklaracijos prisijungė 2001 m. rugsėjo 20 d., sudariusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sutartį dėl LR prisijungimo prie 2000 m. birželio 27 d. Deklaracijos dėl tarptautinių investicijų ir daugiašalių įmonių apsikeičiant laiškais.

Šį susitarimą Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2002 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 477. Susitarimas įsigaliojo 2002 m. balandžio 16 d. pranešimo EBPO, kad yra įvydytos šalies vidaus procedūros, dieną.

Nuorodos

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-01