Vytautas Ambrazas

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. Skyriaus vedėjui padeda vykdyti Skyriaus darbų organizavimą ir nesant Skyriaus vedėjo atlieka jo funkcijas, siekdamas užtikrinti sklandų Skyriaus darbą;
1.2. analizuoja, kaip ir kokias priežiūros priemones taiko priežiūros institucijos ir rengia pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo;
1.3. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie priežiūros institucijų taikomas rizikos vertinimo ir valdymo sistemas, priežiūros institucijų veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimą, kontrolinių klausimynų, ūkio subjektų konsultavimo ir deklaracijų dėl pirmųjų veiklos metų taikymo praktiką, taip pat poveikio priemonių ūkio subjektams taikymą;
1.4. kuria ir tobulina priežiūros institucijų vertinimo metodiką;
1.5. atlieka priežiūros institucijų vertinimą pagal priežiūros institucijų vertinimo metodiką;
1.6. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, susijusių su ūkio subjektų priežiūra, reikalavimų ūkio subjektams taikymu ir verslo sąlygų gerinimu projektus, metodinę medžiagą, gaires ir rekomendacijas bei juos derina;
1.7. nagrinėja ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su ūkio subjektų veiklos priežiūra, reikalavimų verslui taikymu ir verslo sąlygų gerinimu projektus, pagal kompetenciją rengia išvadas ir pasiūlymus;
1 .8. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių patirtį ūkio subjektų veiklos priežiūros, teisės aktų reikalavimų ūkio subjektams taikymo ir verslo sąlygų gerinimo srityse, teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
1.9. rengia arba dalyvauja rengiant ir teikia informaciją Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) atstovui spaudai bei Ūkio ministerijos administracijos padaliniams ūkio subjektų veiklos priežiūros, teisės aktų reikalavimų ūkio subjektams taikymo ir verslo sąlygų gerinimo klausimais;
1.10. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.11. organizuoja konferencijas, seminarus, forumus ir kitus renginius pagal Skyriui priskirtą kompetenciją ir juose dalyvauja;
1.12. Skyriaus kompetencijos klausimais rengia medžiagą Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų susitikimams su Lietuvos, Europos Sąjungos ir kitų valstybių atstovais;
1.13. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, organizuoja komisijų ir darbo grupių sudarymą, pasitarimų su Ūkio ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų, atstovais rengimą ir (arba) jose dalyvauja;
1.14. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis Europos Sąjungos ir kitų valstybių institucijomis, bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir kitomis Europos Sąjungos institucijomis ar tarptautinėmis organizacijomis ir dalyvauja jų veikloje;
1.15. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant ūkio subjektų veiklos priežiūrą, teisės aktų reikalavimus ūkio subjektams ir verslo sąlygas Lietuvoje;
1.16. pagal Skyriaus kompetenciją rengia informaciją Ūkio ministerijos interneto ir intraneto svetainėms;
1.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus ar Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio pavedimus.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar teisės, ar viešojo administravimo, ar politikos mokslų, ar edukologijos, ar komunikacijos ir informacijos studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities matematikos ar statistikos, ar informatikos studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ekonomikos ar teisės, ar viešojo administravimo srityje;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinusiam su pagrindiniais projektų valdymo procesais;
2.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais ūkio subjektų veiklos priežiūrą, išmanyti Lietuvos Respublikos ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų (toliau – priežiūros institucijos) funkcijų optimizavimo tikslus, uždavinius ir principus, būti susipažinusiam su priežiūros institucijų sąranga ir struktūra;
2.8. išmanyti konkurencingumo didinimo, paslaugų ir ūkio subjektų veiklos priežiūros politikos kryptis ir šių sričių strateginius dokumentus; 2.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, taip pat mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;
2.10. gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27