Rizikos vertinimu pagrįsta verslo priežiūra

Prižiūrimų subjektų (objektų, veiklos sričių ir pan.) rizikingumo vertinimas yra pažangi ir būtina praktika, kurios laikytis privalo verslo priežiūros institucijos, planuodamos ir atlikdamos priežiūros veiksmus.

Rizikos vertinimu pagrįstos priežiūros sistema – tai priežiūros institucijoje įdiegtos organizacinės ir techninės priemonės, leidžiančios nustatyti rizikos, kad ūkio subjektas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, tikimybę, taip pat dėl to atsiradusios ar galinčios atsirasti žalos mastą bei atitinkamai planuoti priežiūros veiksmus.

Taikant šią sistemą:

  • priežiūra nukreipiama prioritetinėmis kryptimis, pašalinami didžiausi, pavojingiausi pažeidimai (užtikrinamas rezultatyvumas);
  • institucijos ištekliai panaudojami efektyviausiai, neeikvojami atsitiktinėms veikloms, pavyzdžiui, patikrinimams reaguojant į kiekvieną, net ir nereikšmingą rizikos prasme, skundą (efektyvumas);
  • priežiūros veiksmai yra skaidrūs, pagrįsti, proporcingi pažeidimo mastui (užtikrinama ūkio subjektų nediskriminacija, lygybė prieš įstatymą);
  • didžiausią priežiūros naštą patiria didžiausi, nuolatiniai pažeidėjai (įgyvendinamas proporcingumo principas, gerėja verslo sąlygos tinkamai veikiantiems).

Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo ekspertų komisija bendradarbiaujant su Ūkio ministerija ir Teisingumo ministerija parengė Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gaires (patvirtintos Ūkio ministro ir Teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1R-169), kurias taikyti kviečia verslo priežiūros institucijas, diegiant rizikos vertinimo sistemas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-01