Priežiūros institucijų konsolidavimas

Priežiūros institucijų veiklos ir jų funkcijų konsolidavimas – viena iš prioritetinių Šešioliktosios Vyriausybės 2012 - 2016 m. programos priemonių ūkio subjektų priežiūros tobulinimo srityje. Konsolidavimas, kaip kertinė priežiūros institucijų veiklos pertvarkos priemonė pasirinkta ne vienoje valstybėje: Olandijoje, Didžiojoje Britanijoje, Estijoje ir kt. Lietuvoje jau ne kartą buvo įgyvendinamas ne vienos institucijos konsolidavimo sprendimas, tačiau šiuo metu egzistuojanti priežiūros institucijų sistema susiduria su begale įvairių problemų: per didelis ūkio subjektų priežiūrą vykdančių institucijų skaičius, neefektyviai, nekoordinuotai vykdomos priežiūros funkcijos, jos dubliuojamos, žemas tarpinstitucinis bendradarbiavimo lygis, kompetencijų stoka planuojant, organizuojant priežiūros procesus, taikant pažangias jų vykdymo priemones ir pan. Tokia priežiūros sistema sukuria didelę naštą ūkio subjektams bei neužtikrina efektyvaus valstybės biudžeto lėšų panaudojimo.

Ūkio ministerijos iniciatyva nuo 2013 m. pirmą kartą Lietuvoje atlikta sisteminė visų sričių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų funkcijų peržiūra ir pateiktos priežiūros institucijų veiklos optimizavimo rekomendacijos, kurios tapo pagrindu priežiūros institucijų konsolidavimo planui (Ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklos konsolidavimo planas, 1 Priedas, 2 Priedas).

2014 m. vasario 13 d. LRV Strateginis komitetas patvirtino ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklos konsolidavimo kryptis, tikslus ir proceso organizavimo modelį.

Priežiūros institucijų konsolidavimo tikslai:

  • mažinti ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų skaičių,
  • pertvarkyti esamą priežiūros institucijų sistemą, optimizuojant priežiūros funkcijų paskirstymą ir apimtis,
  • mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, didinant priežiūros kokybę ir orientuojant priežiūros institucijų veiklą į pagalbą verslui,
  • didinti priežiūros institucijų specialistų kompetenciją, priežiūros procesų atlikimo efektyvumą, diegiant pažangius priežiūros atlikimo    metodus bei priemones,
  • didinti biudžeto lėšų, skirtų priežiūros institucijų veiklai organizuoti, panaudojimo efektyvumą;
  • plėtoti priežiūros institucijų tarnybinį bendradarbiavimą.

Priežiūros institucijų konsolidavimas yra sudėtingas, iš kelių etapų susidedantis procesas, reikalaujantis visapusiško priežiūros sričių (pvz., sveikatos, švietimo, finansų, kultūros, transporto ir kt.), esamos teisinės bazės išmanymo, detalių ekspertinių socialinio-ekonominio poveikio visuomenei, verslui, institucijoms vertinimų, bei pačių institucijų veiklos procesų supratimo.

Ūkio ministerijos atlikta priežiūros institucijų veiklos konsolidavimo galimybių analizė parodė, kad procesas turi būti tinkamai suplanuotas ir vykdomas tam tikrais etapais.