Ūkinės veiklos licencijų peržiūra


Ūkio ministerija 2012–2014 m. vykdė ūkinės komercinės veiklos licencijų, jų išdavimo sąlygų ir tvarkos peržiūrą. Atliekant šią peržiūrą buvo siekiama inter alia:

  • panaikinti arba kitomis mažiau ribojančiomis priemonėmis pakeisti diskriminacinius, nebūtinus ir neproporcingus leidimus (licencijas);

  • atsisakyti nebūtinų, neproporcingų reikalavimų, nustatyti aiškią ir skaidrią leidimų išdavimo tvarką;

  • paskatinti daugiau valstybės institucijų paslaugų teikti elektroniniu būdu per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą arba kreipiantis į kompetentingą instituciją per atstumą;

  • sudaryti mažesnės administracinės naštos prielaidas.

Siekdama tinkamai įvykdyti peržiūrą Ūkio ministerija parengė, o Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 (toliau – Nutarimas) patvirtino Licencijavimo pagrindų aprašą (toliau – Aprašas). Nutarimu įtvirtinti peržiūros atlikimo terminai ir pavedimai valstybės institucijoms, o Apraše įtvirtinti principai, reikalavimai, kuriais vadovaujantis turi būti vykdoma peržiūra, rengiami teisės aktų, reguliuojančių tam tikros rūšies veiklos licencijavimą, projektai, taip pat įtvirtinti licencijų išdavimo modeliai ir privalomas nustatyto teisinio reguliavimo periodinis vertinimas.

Atlikdama peržiūrą Ūkio ministerija įvertinto ir parengė išvadas ir pasiūlymus iš viso dėl 12 ministerijų (Aplinkos, Energetikos, Finansų, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Susisiekimo, Vidaus reikalų, Teisingumo, Ūkio, Žemės ūkio) ir Lietuvos banko išduodamų licencijų išdavimo tvarkos ir šiai tvarkai siūlomo taikyti licencijų išdavimo modelio. Peržiūros metu Ūkio ministerija įvertino institucijų pateiktą informaciją apie 423 licencijų rūšis ir nustatė, kad vidutiniškai per metus Lietuvoje išduodama ~ 180 000 licencijų. Ūkio ministerija pasiūlė keisti leidimo išdavimo modelį iš „G“ (griežtas) į mažiau verslą ribojančią priemonę „D“ (deklaravimą) dėl 45 licencijuojamų veiklų. Ūkio ministerija taip pat pasiūlė 9 licencijų rūšių atsisakyti kaip nepagrįstų ir pasiūlė keisti, palengvinti 160 licencijų rūšių išdavimo tvarką.

Ūkio ministerija išvadas ir pasiūlymus pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybei. 2014 m. vasario 5 d. Vyriausybės pasitarime ir 2014 m. birželio 9 d. Vyriausybės pasitarime (pateikti patikslinimai) pritarta Ūkio ministerijos išvadoms ir pasiūlymams bei pavesta valstybės institucijoms nustatytais terminais parengti ir pateikti Vyriausybei teisės aktų pakeitimų projektus. Šiuo metu institucijos rengia ir teikia teisės aktų pakeitimų projektus, kuriais siekiama įgyvendinti Ūkio ministerijos pasiūlymus.

2014 m. gruodžio 23 d. Ūkio ministerija pateikė Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui ataskaitą apie ūkinės komercinės veiklos licencijų peržiūros rezultatus.

  • Galite susipažinti su siūlomų naikinti bei keisti į deklaraciją licencijų sąrašu.

2016 m. spalio 4 d. Ūkio ministerija Vyriausybei pateikė apibendrintus licencijų peržiūros rezultatus. Įvertinus iki ataskaitos teikimo dienos priimtus įstatymų pakeitimus, matyti, kad praktikoje dėl 15 veiklų vietoj griežto licencijų išdavimo modelio pradėtas taikyti deklaracijos modelis, kuris palengvina veiklos pradžią. Taip pat 9 veiklų licencijavimo iš viso atsisakyta, 5 atvejais panaikintas dvipakopis licencijavimas, kitais teisės aktų pakeitimais supaprastintos licencijų išdavimo ir veiklos vykdymo sąlygos, atsisakyta perteklinių ir nepagrįstų reikalavimų pradėti veiklą, įtvirtinta galimybė dokumentus pateikti elektroninėmis priemonėmis, sutrumpinti licencijų išdavimo terminai (griežto licencijavimo atveju licencija paprastai turi būti išduota per ne ilgiau nei 30 dienų). Paminėtina, kad atsisakoma popierinių licencijų ir pereinama prie elektroninių licencijų išdavimo. Institucijos yra įpareigotos licencijas išduoti naudojantis Licencijų informacine sistema ar kita esama valstybės informacine sistema. Sukurtos teisinės prielaidos Licencijų informacinėje sistemoje kaupti informaciją apie visas ūkio subjektams išduodamas licencijas.

  • Galite susipažinti su veiklų, kurioms pradėtas taikyti deklaracijos modelis bei licencijų, kurių atsisakyta, sąrašais (2017-06-30 duomenimis)

2016 m. liepos 20 d. patvirtinta nauja Licencijavimo pagrindų aprašo redakcija:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 750 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas Licencijavimo pagrindų aprašas, kurio nuostatomis siekiama, kad su licencijavimu susijusių teisės aktų rengimo procesas taptų dar aiškesnis ir vienodas. Teisės aktas buvo parengtas atsižvelgiant į Vyriausybės kanceliarijos, Teisingumo ministerijos ir Registrų centro Ūkio ministerijai pateiktus pasiūlymus. Esminiai pakeitimai: panaikintos nebeaktualios nutarimo ir Licencijavimo pagrindų aprašo nuostatos; detalizuota, kokios licencijuojamą veiklą reglamentuojančios esminės nuostatos turi būti įtvirtintos įstatymuose ir kokios įgyvendinamuosiuose teisės aktuose; nustatyta, kad ūkio subjekto teisė vykdyti tam tikrą veiklą gali būti ribojama tik įstatymu; taip pat aiškiau nurodyta, kokios nuostatos turi būti įtvirtintos teisės aktuose, kai pasirenkamas „D“ (deklaravimo) arba „G“ (griežtas) licencijų išdavimo modeliai.

Siekiant elektronizuoti licencijas bei sukūrus valstybės įmonės Registrų centro administruojamą valstybės informacinę sistemą, skirtą duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje, Vyriausybės 2016 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. 750 Vyriausybei pavaldiems licencijas išduodantiems viešojo administravimo subjektams įtvirtinta pareiga licencijas išduoti, jas keisti, stabdyti ar panaikinti jų galiojimą tik elektroniniu būdu naudojantis šia informacine sistema (ar kita turima valstybės informacine sistema, tačiau tuomet informaciją reikia pateikti ir Licencijų informacinei sistemai). Minėti Licencijavimo pagrindų aprašo pakeitimai leis atsisakyti popierinių licencijų išdavimo. Naudojantis licencijų informacine sistema bus nesudėtinga atlikti vienoje vietoje sutelktos informacijos apie išduotas licencijas paiešką – tai  galės daryti veiklos priežiūrą vykdančios institucijos, licencijų turėtojai, kiti suinteresuoti asmenys. Papildomai VĮ Registrų centrui kartu su licencijas išduodančiais subjektais pavesta iki 2017 m. liepos 1 d. užtikrinti, kad Licencijų informacinėje sistemoje būtų paskelbta apie visas galiojančias anksčiau išduotas licencijas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-12