Verslo finansavimo priemonės

1. Paskolų priemonės

„Atviras kreditų fondas 2“ – tai priemonė, pagal kurią smulkiajam ir vidutiniam verslui (toliau SVV) yra teikiamos paskolos (investicinės ir apyvartinės) palankiomis palūkanų normomis, skirtos verslo pradžiai ir plėtrai. Pagal priemonę vienam kreditui gali būti skirta iki 600 tūkst. eurų, kredito įstaiga prie šio verslo projekto turi prisidėti ne mažiau kaip 25 proc. nuosavų lėšų. Šiuo metu pagal šią priemonę galima pasinaudoti ir kredito linijomis. Priemonės įgyvendinimui planuojama skirti iki 37,7 milijonų eurų nacionalinių lėšų.

Daugiau informacijos kreipiantis į paskolas išduodančius bankus AB bankas „Citadele“ ir UAB Medicinos bankas.

2. Garantijų priemonės

Garantijų teikimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams – garantijų institucija UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ teikia valstybės garantijoms prilyginamas garantijas kredito įstaigoms tokiu būdu sprendžiant nepakankamo/nepatrauklaus bankui užstato problemą (likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą bankas užsitikrina verslo subjekto pasiūlytais užstatais, įkeičiant už paskolos lėšas įsigyjamą turtą)

  • Individualios garantijos

„Garantijų fondas 2“ (finansuojamas iš grįžusių lėšų) – priemonė, pagal kurią UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ teikia individualias garantijas (iki 80 proc. paskolos sumos) kredito įstaigoms už SVV subjektų investicines paskolas arba apyvartines paskolas, susijusias su verslo plėtra, bei finansinės nuomos (lizingo) sutartis (garantija iki 60 proc. lizinguojamo turto kainos), tokiu būdu sprendžiant nepakankamo/ nepatrauklaus bankui užstato problemą. Priemonės įgyvendinimui planuojama skirti iki 28,9 milijonų eurų nacionalinių lėšų.

Norint pasinaudoti priemone, įmonė ar pradedantis verslininkas pirmiausiai turi kreiptis į banką ar kredito uniją ir susitarti dėl finansavimo. Po to finansų įstaiga UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ pateiks prašymą garantijai gauti ir kitus su finansavimu susijusius dokumentus.

Daugiau informacijos: http://invega.lt/lt/garantijos-verslui

  • Portfelinės garantijos

Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingo sandoriams skirtos palengvinti finansavimo gavimą SVV, kai SVV susiduria su finansų įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. Priemonių įgyvendinimui planuojama skirti iki 18,8 milijonų eurų Europos Sąjungos fondų lėšų.

Šių priemonių dėka bus užtikrinamas SVV subjektų įsipareigojimų (finansinės nuomos (lizingo) vykdymas finansų įstaigoms. Planuojamas maksimalus garantijos dydis – iki 1,5 mln. Eur.

Daugiau informacijos dėl portfelinių garantijų lizingo sandoriams sužinokite kreipiantis į AB Šiaulių bankas ir UniCredit Leasing.

Daugiau informacijos dėl portfelinių garantijų lizingo paskoloms sužinokite kreipiantis Į AB Šiaulių bankas, UAB Medicinos bankas ir AB bankas "Citadelė".  

  • Individualios garantijos didelėms įmonėms

Pagal šią priemonę teikti paskolų garantijas kredito įstaigoms už didelių įmonių imamas investicines ir apyvartinėms lėšoms papildyti skirtas paskolas.  Priemonės įgyvendinimui planuojama skirti iki 4,2 milijonų eurų nacionalinių lėšų.

Garantijos teikiamos už didelių įmonių paskolas, išduodamas kredito įstaigose, pasirašiusiose bendradarbiavimo sutartis su INVEGA. Planuojamas maksimalus garantijos dydis – iki 1,5 mln. Eur.

 Daugiau informacijos: www.invega.lt

3. Rizikos kapitalo priemonės

Siekiant toliau plėtoti rizikos kapitalo rinką Lietuvoje, Ūkio ministerija planuoja įgyvendinti 7 naujas rizikos kapitalo priemones, kurių įgyvendinimui planuojama skirti iki 97,7 milijonų eurų Europos Sąjungos fondų ir nacionalinių lėšų. 

2016 m. spalio 4 d. „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) ir Europos rekonstrukcijų ir plėtros bankas (EBRD) pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi siekiama sustiprinti „Invegos“, kaip nacionalinės finansų įstaigos, kompetencijas įgyvendinant rizikos kapitalo finansines priemones Lietuvoje. Šis abipusis susitarimas padės Lietuvai pradėti įgyvendinti rizikos kapitalo priemones, kurios prisidės prie Lietuvos privataus ir rizikos kapitalo rinkos plėtros. Šiuo metu vykdoma fondų valdytojų atranka, po kurios bus įsteigti du Plėtros fondai, Bendrai su verslo angelais finansuojantis fondas ir Ankstyvos stadijos ir plėtros fondas.

Įsteigti fondai:

  • „Ko-investicinis fondas“ kartu su privačiais investuotojais investuos į nepaskirsčiusias pelno labai mažas ir mažas įmones, veikiančias ne ilgiau kaip 5 metus po jų registracijos. Investicijos bus atliekamos tik į potencialiai gyvybingus projektus, galinčius sukurti numatytą investicijų grąžą ir užtikrinančius lengvai prognozuojamą pasitraukimą iš investicijų. Dalis fondų lėšų bus investuota sumanios specializacijos kryptyse. Privatūs investuotojai, kuriais galės būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip trijų verslo angelų komandos, bus investicijų iniciatoriai, galintys nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui dėl investavimo į perspektyvias įmones.  Priemonės įgyvendinimui planuojam skirti iki 11,6 milijonų eurų Europos Sąjungos fondų ir iki 11 milijonų eurų nacionalinių lėšų. Taip  pat įgyvendinant šią priemonę planuojama pritraukti iki 14,4 milijono eurų privačių investicijų.

Daugiau informacijos: http://www.koinvest.lt

  • „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“ skirtas skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui (komercializavimą) bei užtikrinti lengvesnį kapitalo pasiekiamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuriančioms produktus aukštųjų technologijų sektoriuose. Priemonės įgyvendinimo metu labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms bus pasiūlyta ekspertų pagalba identifikuojant komercinį potencialą turinčias inovatyvias technologijų idėjas, finansavimas ir palaikymas jas įgyvendinant.  Priemonės įgyvendinimui planuojam skirti iki 14,8 milijonų eurų nacionalinių lėšų. Taip  pat įgyvendinant šią priemonę planuojama pritraukti Įgyvendinant šią priemonę planuojama pritraukti iki 15 milijono eurų privačių investicijų. Šiuo metu atrinktas fondo valdytojas „Robos Capital“ pradėjo privačių lėšų pritraukimo į fondą procesą, kurį tikimasi baigti iki 2017 m. rugsėjo mėnesio.

Daugiau informacijos: http://invega.lt/lt/rizikos-kapitalo-investicijos

  • Baltijos inovacijų fondas (BIF) – tai investicinis fondų fondas, skirtas paskatinti trijų Baltijos valstybių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) rizikos kapitalo  rinkų vystymąsi. Fondo investicijos orientuotos į Baltijos regione veikiančias didelį augimo potencialą turinčias įmones. Šiuo metu per BIF yra atrinkti šie fondų valdytojai: BaltCap Private Equity Fund II – fondo dydis kartu su pritrauktomis privačiomis lėšomis siekia 81,5 mln. EUR; BPM Mezzanine Fund – fondo dydis kartu su pritrauktomis privačiomis lėšomis siekia 70 mln. EUR; Livonia Partners Fund – fondo dydis kartu su pritrauktomis privačiomis lėšomis siekia 72,7 mln. EUR; Karma Ventures Fund – fondo dydis kartu su pritrauktomis privačiomis lėšomis siekia 43 mln. EUR; BaltCap Growth Fund – tikėtinas fondo dydis – 40,8 mln. eurų (privačių lėšų pritraukimo procesas yra tęsiamas).

Daugiau informacijos: http://www.eif.org/what_we_do/resources/BIF/index.htm

4. Dalinis palūkanų kompensavimas

Tai priemonė, pagal kurią yra dalinai kompensuojamos garantuotų ir negarantuotų  paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) sandorių palūkanos kompensavimas toms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ), kurios yra gavusios paskolas arba pasirašiusios finansinės nuomos (lizingo) sutartis. Priklausomai nuo finansavimo sandorio tipo, MVĮ kompensuojama nuo 50 iki 95 proc. per 36 mėn. laikotarpį finansų įstaigoms sumokėtų palūkanų, pramonėms įmonėms kompensuojama iki 100 proc. palūkanų, sumokėtų per 60 mėn. laikotarpį.

Daugiau informacijos http://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-22