Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba

2008 m., vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, įkurta Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo taryba (toliau – Taryba). Taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, sudaryta iš asociacijų, kurių nariai yra verslo subjektai, atstovų. Tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, remdamasi asociacijų teikimu. Tarybos veiklos tikslas – užtikrinti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų ir valstybės institucijų bendradarbiavimą ir taip kurti palankią aplinką verslui. Tarybos veikla sudaro galimybes verslo subjektams išsakyti savo nuomonę, nusiskundimus ir pateikti pasiūlymus dėl verslo sąlygų gerinimo.

2013 m. gruodžio 5 d. Ūkio ministerija ir Taryba, pripažindama daugiametės bendradarbiavimo patirties teigiamą įtaką smulkiojo ir vidutinio verslo plėtrai, siekdamos formuoti ir plėtoti visuomenei priimtiną verslo plėtros politiką, grįstą skaidrumo, sąžiningos konkurencijos, lygiateisiškumo ir socialinio teisingumo principais, teisėtu ir teisingu mokesčių mokėjimu, pagarba valstybei, vartotojams ir verslo subjektams, pasirašė Memorandumą Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo teisinės, ekonominės ir informacinės aplinkos gerinimo. Šiuo memorandumu susitarė, kad svarbiausias šio memorandumo tikslas yra smulkiojo ir vidutinio verslo teisinės, ekonominės ir informacinės aplinkos  gerinimas.

Aktuali informacija

Kontaktai: el. p. svvtaryba@ukmin.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-29