Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimas

Vienas pagrindinių Europos Bendrijos siekių – panaikinti kliūtis tarp valstybių narių laisvam asmenų ir paslaugų judėjimui. Laisvas asmenų judėjimas valstybių narių piliečiams pirmiausia reiškia teisę dirbti pagal atitinkamą profesiją, ar teisę teikti vienkartinai ir laikinai teikti paslaugas ne toje valstybėje narėje, kurioje jie įgijo profesinę kvalifikaciją. Profesinių kvalifikacijų pripažinimas yra viena iš ES piliečių teisių, laisvo asmenų judėjimo principo vienas iš garantų ir sudėtinių dalių.

Taigi, siekiant palengvinti laisvą asmenų judėjimą, panaikinti atsirandančias kliūtis norint įsisteigti ar dirbti pagal atitinkamą profesiją, teikti paslaugas, taip pat apsaugoti piliečius (vartotojus, klientus, pacientus ir kt.) nuo specialistų, neturinčių pakankamos kvalifikacijos, ES yra reglamentuojama keli šimtai profesijų bei sukurta europinė profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistema.

Reglamentuojama profesija – profesinės veiklos rūšis arba profesinės veiklos rūšių grupė, kuriomis užsiimant (arba užsiimant vienu iš jos būdų) pagal teisės aktus tiesiogiai ar netiesiogiai reikalaujama turėti tam tikrą profesinę kvalifikaciją. Profesinių kvalifikacijų pripažinimas galimas tik tuomet, kai profesija yra reglamentuojama.

Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 4-350 “Dėl Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-486 "Dėl Lietuvos Respublikoje reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo" (TAR., 2016-05-09, Nr. 11715).

  • Plačiau apie reglamentuojamas profesijas, teisės aktus, Europos profesinę kortelę bei profesinių kvalifikacijų pripažinimo sistemas: www.profesijos.lt

 

Profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais galite kreiptis į Lietuvos Respublikos pagalbos centrą:

 

Naujienos

2013 m. lapkričio 20 d. buvo priimta Europos Parlamento direktyva 2013/55/ES kuria iš dalies keičiama Direktyva 2005/36/EB profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir Reglamentas (ES) Nr. 2024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos sistemą (IMI reglamentas) (OL 2013 L354,p.132). Pagrindinės Direktyvos 2013/55/ES naujovės:

  • įdiegta Europos profesinė kortelė;
  • atnaujinti būtiniausi rengimo reikalavimai (bendrosios praktikos slaugytojams, medicinos gydytojams, akušeriams, vaistininkams, odontologams, veterinarijos gydytojams ir architektams);
  • įvestas įspėjimo mechanizmas (Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių narių kompetentingos isntitucijos privalo pranešti per Vidaus rinkos informacinę sistemą apie sveikatos ir kai kuriuos švietimo srities specialistus, kuriems savo šalyje buvo sustabdyta ar apribota profesinė veikla);
  • įvestas vieno langelio principas (yra sudarytos sąlygos specialistams, siekiantiems profesinės kvalifikacijos pripažinimo, greitai ir lengvai gauti visą dominančią informaciją). Lietuvos Respublikoje kontaktinio centro funkcijas atlieka viešoji įstaiga "Versli Lietuva".

Pagrindinės Direktyvos 2013/55/ES nuostatos į Lietuvos Respublikos teisinę sistemą yra perkeltos 2015 m. gruodžio 22 d. "Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 pakeitimo įstatymu" (Nr. XII-2233) (TAR., 2016-01-06, Nr. 361).

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-09