Sprendimų ir jų projektų poveikio vertinimo diegimo projektas

Siekdama efektyvinti viešąjį administravimą, gerinti teisės aktų kokybę, Ūkio ministerija įgyvendino projektą „Sprendimų ir jų projektų poveikio vertinimo diegimas“ (projekto Nr. VP1-4.3-VRM-03-V-01-008) (toliau – projektas), finansuotą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – efektyvinti sprendimų ir jų projektų poveikio vertinimą, užtikrinti poveikio vertinimo kokybę. Projektas skirtas sukurti sprendimų ir jų projektų poveikio verslo sąlygoms vertinimo sistemą ir užtikrinti jos veikimą, suformuoti asmenų įgūdžius atlikti kokybišką sprendimų ir jų projektų poveikio vertinimą. Projekto veiklos apėmė probleminių prioritetinių sričių sprendimų poveikio vertinimą, institucijų atliekamo poveikio vertinimo priežiūrą, poveikio verslui vertinimo klausimyno (gairių) rengimą. Vykdant projektą itin daug dėmesio skirta konsultacijoms su ūkio subjektais, siekiant, kad viešas konsultavimasis su ūkio subjektais taptų neatskiriama teisės aktų rengimo proceso dalimi, būtų užtikrintas savalaikis ūkio subjektų nuomonių surinkimas ir įvertinimas priimant sprendimus dėl teisės aktų. 

Projekto vykdymo metu sukurti rezultatai:

Projekto finansavimo ir administravimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra pasirašyta 2013 m. lapkričio 29 dieną. Projekto veiklų įgyvendinimo terminas - 2015 m. rugpjūčio 29 d.

Projektas vykdytas pagal 2007–2013 m. finansinio laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.3-VRM-03-V „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“.

Apie projektą spaudoje: http://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/projektas-padesiantis-verslui-sutaupyti-milijonus-euru-663-519994

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-29