Geresnis reglamentavimas Europos Sąjungoje

Europos Komisija geresnio reglamentavimo srityje aktyviai pradėjo veikti 2002 m. priėmusi Reglamentavimo aplinkos supaprastinimo ir tobulinimo programą, skirtą teisinio reguliavimo aplinkai supaprastinti ir pagerinti. Šioje programoje buvo numatyta imtis veiksmų įvairiuose politikos rengimo etapuose: nagrinėjant tiek naujas politikos iniciatyvas ir teisės aktų projektus, tiek jau priimtus teisės aktus.

2003 m. Europos Parlamentas ir Taryba pasirašė Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros. Šiame susitarime institucijos raštu nustatė, kaip bendradarbiaus siekdamos geresnės teisėkūros ir kokių priemonių imsis siekdamos praktikoje įgyvendinti geresnio reglamentavimo principus.

Atsižvelgdama į 2005 m. kovo mėn. nustatytus geresnio reglamentavimo politikos politinius prioritetus, 2005 m. spalio mėn. Europos Komisija patvirtino naują reglamentavimo aplinkos paprastinimo strategiją (Komisijos komunikatas „Bendrijos Lisabonos programos įgyvendinimas: reglamentavimo aplinkos supaprastinimo strategija“), kurios bendras tikslas − tobulinti acquis kokybę bei veiksmingumą ir panaikinti nereikalingą naštą, tenkančią ūkio subjektams, taip siekiant didinti Europos ekonomikos konkurencingumą.

2006 m. lapkričio 14 d. Europos Komisija paskelbė komunikatą „Geresnio reglamentavimo Europos Sąjungoje strateginė apžvalga“, kuriame analizuojama pasiekta pažanga ir siūlomi tolesni veiksmai geresnio reglamentavimo srityje.

2007 m. sausio 24 d. priimta Administracinės naštos mažinimo Europos Sąjungoje (toliau vadinama – ES) veiksmų programą. Šioje programoje Europos Komisija pateikė administracinės naštos vertinimo ir mažinimo ES planą, numatė iki 2012 metų ES teisės aktų sukeliamą administracinę naštą sumažinti 25 proc., įvardijo 13 prioritetinių sričių, kuriose siūloma mažinti ES teisės aktų administracinę naštą, bei skubius veiksmus siekiant mažinti administracinę naštą. Programoje taip pat įvardyti bendri administracinės naštos mažinimo principai, tokie kaip reikalaujamų ataskaitų teikimo dažnumo sumažinimas, atsisakymas kelis kartus pateikti tą pačią informaciją, teikti ataskaitas elektroniniu būdu ir kiti.

2007 m. liepos mėn. pradėti vertinti 43 teisės aktai, kurie patenka į šias 13 prioritetinių sričių:

 • įmonių teisė;
 • farmacijos teisė;
 • darbo aplinka / darbo santykiai;
 • mokesčių teisė / PVM;
 • statistika;
 • žemės ūkis ir žemės ūkio subsidijos;
 • maisto prekių sauga;
 • transportas;
 • žuvininkystė;
 • finansinės paslaugos;
 • aplinkosauga;
 • sanglaudos politika;
 • viešieji pirkimai.

2007 m. pavasario mėn. Europos Vadovų Taryboje pritarus administracinės naštos ES mažinimo veiksmų programai Lietuva kartu su kitomis valstybėmis narėmis įsipareigojo iki 2008 m. pabaigos nusistatyti nacionalinį (-ius) administracinės naštos mažinimo tikslą (-us).

2008 m. sausio 30 d. Europos Komisija pristatė Antrąją geresnio reglamentavimo Europos Sąjungoje strateginę peržiūrą, kurioje įvertino pasiektą pažangą supaprastinimo, administracinės naštos mažinimo bei poveikio vertinimo srityse, taip pat aptarė atsakomybės ES ir nacionaliniu lygmeniu pasidalijimo klausimus.

Siekiant įvertinti administracinės naštos dydį, buvo surašomi ir klasifikuojami šimtai ES teisės aktuose nustatytų įpareigojimų. Padedant kiekvienos valstybės narės paskirtiems asmenims, buvo peržiūrima, kaip į nacionalinę teisę perkeliami ES reikalavimai.

Bendrijos teisės aktų administracinių išlaidų vertinimą atliko konkursą laimėję nepriklausomi konsultantai. Glaudžiai bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis ir Europos Komisija konsultantai vertino administracinę naštą ir teikė konkrečius pasiūlymus dėl administracinės naštos sumažinimo.

2009 m. baigtas 72 teisės aktų, įtrauktų į veiksmų programą ir priskirtų 13 prioritetinių sričių, pradinis administracinės naštos vertinimas. Nustatyta, kad bendra administracinė našta teisės aktų leidėjo kadencijos pradžioje (2005 m.) sudarė apie 123,8 mlrd. EUR.

Atlikus vertinimą iš viso nustatyta 486 ES informaciniai įpareigojimai ir per 10 000 nacionalinių informacinių įpareigojimų, kuriais ES įpareigojimai perkeliami į nacionalinę teisę arba įgyvendinami. Daugiau kaip 700 nacionalinių informacinių įpareigojimų viršija ES nustatytus reikalavimus.

Nustatyta, jog didelė administracinės naštos dalis susidaro dėl nedidelio skaičiaus informacinių įpareigojimų, nustatytų keliose srityse (mokesčių ir bendrovių teisės sričių našta sudaro daugiau kaip 80 proc. bendros įvertintos naštos; dešimt svarbiausių informacinių įpareigojimų iš viso sudaro daugiau kaip 77 proc. visos ES kilmės naštos).

Europos Komisija nurodė, jog įgyvendintomis arba Komisijos siūlomomis ir jau priimtomis mažinimo priemonėmis našta galėtų būti sumažinta 7,6 mlrd. EUR. Komisijos siūlomomis ir dar nepriimtomis priemonėmis ši suma galėtų būti papildyta 30,7 mlrd. EUR. Užbaigus parengiamąjį darbą dėl tolesnio mažinimo galėtų būti pateikta 31 papildoma priemonė, o našta sumažinta bent 2,1 mlrd. EUR. Iš viso našta galėtų būti sumažinta 40,4 mlrd. EUR iš 123,8 mlrd. EUR, t. y. 33 proc. visos apskaičiuotos ES kilmės naštos.

2010 m. spalio 8 d. Europos Komisijos komunikate „Sumanus reguliavimas Europos Sąjungoje“ pažymėta, kad sumanus reguliavimas susijęs su visu politikos ciklu: nuo teisės akto rengimo iki jo taikymo, vykdymo, vertinimo ir taisymo. Sumanaus reguliavimo tikslas – rengti ir teikti kuo geresnės kokybės teisės aktus, kuriuose laikomasi subsidiarumo ir proporcingumo principų. Pabrėžta ex post vertinimo svarba, siekiama, kad teisės aktų vertinimas taptų neatsiejama sumanaus reguliavimo dalimi. Rengiant naujus teisės aktus, būtina remtis poveikio vertinimo sistemos privalumais. Būtina suvokti, kad tinkamai įgyvendinti galiojančius teisės aktus ir keisti juos atsižvelgiant į patirtį yra taip pat svarbu, kaip siūlyti naujus teisės aktus. Įgyvendinant sumanaus reguliavimo politiką, bus labiau atsižvelgiama į galiojančių teisės aktų taikymo ir veiksmingumo vertinimą.

Europos Komisija veikia keliomis sumanaus reglamentavimo kryptimis, kurių svarbiausios yra šios:

 • ES teisės aktų administracinės naštos mažinimo veiksmų programa;
 • ES teisės aktų supaprastinimo programa, kuria siekiama apčiuopiamos ekonominės naudos, ypač mažinant administracinę naštą;
 • didesnė poveikio vertinimų kokybės kontrolė, vykdoma su nepriklausomos Poveikio vertinimo valdybos pagalba; ir konsultacijų su suinteresuotomis šalimis tobulinimas;
 • Bendrijos teisės įgyvendinimo stiprinimas.

Komunikate konstatuojama, kad 2007 m. pradėtos Administracinės naštos mažinimo ES veiksmų programos tikslas – iki 2012 m. 25 proc. sumažinti administracinę naštą – jau dabar pasiektas ir viršijamas. Komisija pateikė pasiūlymų, kuriuos priėmus Europos įmonės sutaupytų 38 mlrd. EUR iš administracinėms išlaidoms numatytų 124 mlrd. EUR, t. y. administracinė našta sumažėtų 31 proc.

2012 m. gruodžio 12 d. Komisijos komunikate „ES reguliavimo tinkamumas“ numatoma sujungti įvairias vykdomas iniciatyvas į Reguliavimo tinkamumo ir veiklos programą (angl. „Regulatory Fitness and Performance Programme“) (REFIT), siekiant peržiūrėti visą ES teisės aktų bazę ir nustatyti naštą, nenuoseklumus, trūkumus arba neveiksmingas priemones ir pateikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo. REFIT vertinimo sritys parenkamos iš jau vykstančių ar suplanuotų veiklų, apimant ES konsultacijų su smulkiosiomis ir vidutinėmis įmonėmis (SVV) dėl dešimties sunkiausiai įgyvendinamų ES teisės aktų rezultatus, tinkamumo patikrų rezultatus, tęstinės supaprastinimo programos ir reguliavimo naštos SVV mažinimo iniciatyvas, administracinės naštos mažinimo programos tęsinį „ABR plius“, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimui valstybėse narėse.Komisija ketina toliau tobulintiex ante sąnaudų ir naudos analizę, numato kartu su poveikio vertinimo ataskaitomis teikti standartines dviejų puslapių santraukas, kuriose būtų išdėstyti esminiai poveikio vertinimo rezultatai ir apskaičiuotos sąnaudos ir nauda. Komisija taip pat numato 2014 m. po viešų konsultacijų peržiūrėti ir atnaujinti poveikio vertinimo gaires. Pažymėta, kad vykdant 2007 m. priimtą ES administracinės naštos verslui mažinimo veiksmų programą, buvo priimta priemonių, kurių įgyvendinimas verslui leidžia sutaupyti 30,8 mlrd. Eur kasmet (tai atitinka 25 proc. administracinės naštos sumažėjimą). Papildomas 5,5 proc. administracinės naštos sumažėjimas būtų pasiektas, jei Taryba ir Europos Parlamentas priimtų papildomas Komisijos pasiūlytas priemones.

2013 m. spalio 3 d. Komisijos komunikate „Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT): rezultatai ir tolesni veiksmai“ pateikiami REFIT vykdymo rezultatai atskleidžia, kad pažangiojo reglamentavimo principai ir priemonės (poveikio vertinimas, konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis) nuosekliai taikomos įvairiose politikos srityse. Priimant daugumą Komisijos sprendimų, kurie gali daryti reikšmingą poveikį, yra atliekamas poveikio vertinimas, vis daugiau dėmesio skiriama ex post poveikio vertinimui. Įvertinus konsultacijų dėl dešimties sunkiausiai įgyvendinamų ES teisės aktų rezultatus, nustatyti veiksmai SVV nurodytoms problemoms spręsti. Komunikate pažymima, kad supaprastinimo ir naštos mažinimo galimybės dar nėra išnaudotos, todėl pateikiamos 23 naujos teisėkūros iniciatyvos, skirtos reglamentavimui paprastinti ir naštai mažinti. 2013 m. ir 2014 m. numatoma atlikti 30 vertinimų, tinkamumo patikrų ir kitų tyrimų. Ypač daug pastangų dedama aplinkos (12 iniciatyvų), įmonių ir pramonės (8 iniciatyvos) ir užimtumo (5 iniciatyvos) srityse. Vykdydamos „ABR plius“ programą, valstybės narės ir suinteresuotosios šalys turės rinkti kiekybinius duomenis apie 12 administracinės naštos mažinimo pasiūlymų įgyvendinimą nacionaliniu lygiu. Atliekant vertinimus pagal REFIT programą, patikrinti 42 proc. acquis teisės aktų, planuojama patikrinti dar 19 proc. Nuo 2014 m. Komisija planuos vertinimus pagal REFIT programą ir į Komisijos darbo programos priedą įtrauks metinį vertimų planą. Komisija vykdys tinkamumo patikras visose svarbiose reglamentavimo srityse.Komisija skelbs metinę rezultatų suvestinę, kurioje bus pateikta visų REFIT programos iniciatyvų vykdymo pažanga.

2014 m. birželio 18 d. Komisijos komunikate „Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT). Dabartinė padėtis ir perspektyva“ apžvelgiamas programos REFIT įgyvendinimas ir nustatomi nauji veiksmai ir perspektyvos. Komisija toliau stiprina horizontaliojo reglamentavimo priemones – poveikio vertinimą ir konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis, nurodomos sritys, kurioms ateityje turėtų būti skiriama daugiau dėmesio. Komisija planuoja tęsti supaprastinimo darbus ir peržiūrėti teisės aktus, identifikuoti naujas sritis, atlikti teisinės bazės įvertinimą ir tinkamumo patikras (fitness checks), planuojamos konsultacijos dėl poveikio vertinimo gairių ir konsultacijų su interesų grupėmis. Pateikiama išsami rezultatų suvestinė, kurioje nurodyta kiekvienos atskiros REFIT iniciatyvos įgyvendinimo situacija ir tolesni veiksmai. Tokia suvestinė pateikiama pirmą kartą ir apima 133 iniciatyvas, kurias nustatė Komisija, atsižvelgdama į REFIT kontekstą, mažųjų ir vidutinių įmonių politiką ir „ABR plius“ programą. Komisija siūlo naujas iniciatyvas dėl teisės aktų supaprastinimo ir naštos mažinimo vykdyti šiose srityse: tapatybės ir kelionės dokumentų rengimo, naujos išsamios verslo statistikos struktūros rengimo, vieno langelio principo taikymo visoms PVM srityje įmonių teikiamoms paslaugoms, kartu sukuriant ES PVM interneto portalą, kuriame įmonės galės rasti informaciją apie nacionalines ir ES PVM taisykles, teisės aktų dėl trečiųjų šalių, kurioms taikomi vizų reikalavimai, sąrašų kodifikavimo. Komisija ketina supaprastinti reguliavimą šiose srityse: energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo, transporto tarifų ir sąlygų, bendrosios žemės ūkio politikos ir standartizuotos atskaitomybės aplinkos apsaugos. Komisija numato pradėti keletą galiojančių ES reglamentų ir sutarčių teisės taikymo rezultatų naujų vertinimų ir tinkamumo patikrų, pavyzdžiui, vėluojančių mokėjimų, fasavimo teisinės sistemos, ES dizaino sistemos srityse. Komisija atlieka bendrų sąnaudų vertinimus: atlikti du plieno ir aliuminio sektorių bendrų sąnaudų vertinimai, pradėtas chemijos pramonės vertinimas, planuojama atlikti miško pramonės, stiklo ir keramikos pramonės ir statybų sektoriaus vertinimus. Siekdama dar labiau pagerinti konsultacijų kokybę, Komisija rengs konsultacijų strategijas, toliau skelbs vertinimo planavimą. Numatoma parengti konsultacijų gaires, imtis veiksmų siekiant pagerinti grįžtamosios informacijos procesą (numatoma tobulinti interneto svetainę „Jūsų balsas Europoje“). Planuojama pateikti siūlymų įtraukti daugiau socialinių partnerių ir suinteresuotųjų šalių, visų pirma SVV, tiesiogiai užmezgant ryšius per valstybėse narėse vykstančias konferencijas ir konsultuojantis per Europos ir nacionalines SVV asociacijas ir Europos įmonių tinklą.

Europos Komisija kviečia teikti siūlymus, kaip didinti ES teisės aktų ir iniciatyvį efektyvumą, kurie bus teikiami svarstyti "Refit platform" darbo grupei. Siūlymai teikiami naudojant elektroninę formą  http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/simplification/consultation/consultation_en.htm#up

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-01