ES vidaus rinka

Vienas svarbiausių Europos ekonominės integracijos pasiekimų – 1993 m. pradžioje sukurta ES vidaus rinka, kurioje galioja bendros taisyklės, palengvinančios prekybą, investicijas, piliečių judėjimą tarp valstybių narių.

Vienas iš Ūkio ministerijos uždavinių – koordinuoti ES vidaus rinkos politikos formavimą ir įgyvendinimą Lietuvoje. Įgyvendindama šį uždavinį, Ūkio ministerija:

  1. bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, koordinuoja Lietuvos Respublikos dalyvavimą formuojant ES politiką bendraisiais vidaus rinkos klausimais;
  2. bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, pagal kompetenciją atsakingomis už atskiras ES vidaus rinkos sritis, koordinuoja ES vidaus rinkos politikos įgyvendinimą Lietuvoje;
  3. koordinuoja ES vidaus rinkos informacinės sistemos diegimą Lietuvoje ir atlieka nacionalinio ES vidaus rinkos informacinės sistemos koordinatoriaus funkcijas;
  4. koordinuoja valstybės politikos formavimą ir įgyvendinimą ES politikos laisvo prekių judėjimo srityje
  5. atlieka Lietuvos SOLVIT centro funkcijas, sprendžiant ūkio subjektams ir piliečiams kylančias problemas, susijusias su ES vidaus rinkos funkcionavimo trūkumais;
  6. formuoja valstybės politiką reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo srityje;
  7. koordinuoja valstybės politikos formavimą ir įgyvendinimą ES paslaugų vidaus rinkos politikos srityje.

ES vidaus rinkos kūrimas - tęstinis procesas, už kurį atsakingos ES institucijos ir ES valstybės narės. Susipažinti su ES vidaus rinkos valdymo ataskaitomis galima internetinėje Bendrosios rinkos rezultatų suvestinėje. 2012–2013 m. bendrosios rinkos rezultatų suvestine siekiama apžvelgti faktinę valstybių narių padėtį. Į ją įtraukti valstybių narių pasiekti rezultatai, kartu pateikiant pavyzdžių, su kokiais sunkumais naudodamiesi savo ES teisėmis vis dar susiduria piliečiai ir įmonės.