Laisvas prekių judėjimas

Prekių paketas

2008 m. rugpjūčio 13 d. ES Oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas taip vadinamas „Prekių paketas“, kurį sudaro 2 reglamentai ir sprendimas. Šiais teisės aktais, dėl kurių derybos prasidėjo 2007 m. vasario 14 d., siekiama užtikrinti tinkamą vidaus rinkos funkcionavimą laisvo prekių judėjimo srityje, ypač palengvinant įmonėms prekybą ES vidaus rinkoje. Aukštos kokybės saugūs gaminiai, be kliūčių cirkuliuojantys ES vidaus rinkoje, išlieka pagrindiniu tikslu.

Saugios prekybos pramonės gaminiais ES vidaus rinkoje stiprinimas

Nors pramonės gaminiai, tokie kaip elektros prekės, mašinos, slėgio įranga ir pan. yra reglamentuojami Bendrijos teisės aktais ir patenka į taip vadinamą suderintą sritį, naujai priimti Reglamentas ir Sprendimas sustiprina gamybos ir prekybos šiais gaminiais sistemą.

Reglamentas pristato rinkos priežiūros taisykles, kuriomis siekiama apsaugoti nuo nesaugių produktų, įskaitant importą į Bendriją iš trečiųjų šalių. Reglamento tikslas taip pat yra sustiprinti pasitikėjimą produktų atitikties įvertinimu tinkamai atsižvelgiant į akreditacijos vaidmenį.

Sprendimas nustato teisinę sistemą pramonės gaminiams, kuri pasitarnaus leidžiant naujus teisės aktus. Sprendime yra pateiktos vieningos sąvokų apibrėžtys ir pristatytos pramonės gaminių pardavimo procedūros. Taip pat yra išaiškinta CE ženklo reikšmė.

Griežtesnių ir efektyvesnių procedūrų nustatymas siekiant palengvinti prekybą gaminiais kitose ES valstybėse

Gaminiams, kurie nėra reglamentuojami Bendrijos lygiu (pvz. baldai, dviračiai, kopėčios, brangieji metalai ir kt.), dažniausiai taikomos nacionalinės taisyklės, kurios dažnai apriboja ES vidaus prekybą ir didina administracines išlaidas verslui bei reikalavimus tyrimams. Gamintojai, prekiaujantys tokiais nesuderintų sričių gaminiais, dažnai turi įrodinėti, kad jų gaminys atitinka paskirties valstybės narės nacionalines taisykles. Reglamentas palengvins gamintojams prekiauti visoje Bendrijos vidaus rinkoje. Ypač tam pasitarnaus Gaminių kontaktinio centro įkūrimas. Europos Komisija parengė indikatyvų nesuderintų sričių gaminių sąrašą, kurį galite rasti paspaudę žemiau esančią nuorodą.

Prekybos kliūčių prevencija

Laisva prekyba ES vidaus rinkoje

Maždaug 50 proc. ES vidaus rinkoje esančių prekių taikomi vienodi visoje ES reikalavimai, nustatyti Bendrijos direktyvose (kartais – reglamentuose). Kitai daliai prekių taikomi skirtingi nacionaliniai reikalavimai, dėl kurių kartais kyla sunkumų gamintojams, norintiems tokias parduoti prekes kitoje ES valstybėje narėje.

Šiose, taip vadinamose nesuderintose (neharmonizuotose) srityse taikomas abipusio pripažinimo principas, kuris reiškia, kad bet kuris produktas legaliai pagamintas vienoje valstybėje narėje (arba legaliai importuotas iš trečiosios šalies) ir pateiktas į šios šalies rinką, gali būti be papildomų apribojimų parduodamas ir kitoje valstybėje narėje (abipusio pripažinimo principas).

Naujų prekybos kliūčių atsiradimo prevencija

Priimant naujus nacionalinius teisės aktus valstybėse narėse gali atsirasti naujos techninės prekybos kliūtys, susijusios su skirtingais valstybių narių reikalavimais tiems patiems gaminiams.

Direktyvos 98/34/EB ir 98/48/EB nustatė prevencinį mechanizmą, apsaugantį nuo tokių kliūčių atsiradimo. Direktyvų taikymo sritis keletą kartų buvo plečiama ir dabar apima visas prekes, įskaitant žemės ūkio produktus, bei informacinės visuomenės paslaugas. Svarstoma galimybė šių direktyvų taikymą išplėsti visoms paslaugoms.

Vadovaujantis nustatytomis procedūromis, valstybės narės ir Europos Komisija keičiasi šios srities nacionalinių teisės aktų (techninių reglamentų) projektais. Su Europos standartizacijos institucijomis keičiamasi informacija apie naujai rengiamus nacionalinius standartus.

Keitimosi informacija (notifikavimo) procedūros

Keitimosi informacija procedūros taikytinos valstybės institucijų rengiamiems teisės aktams, jeigu jie reglamentuoja laisvą prekių judėjimą arba informacinės visuomenės paslaugų teikimą.

Kai kuriais atvejais šios procedūros taip pat taikomos ir nacionaliniams teisės aktams suderintose (harmonizuotose) srityse (pavyzdžiui, kai direktyva reglamentuoja tik bendras nuostatas, o jų įgyvendinimas detalizuojamas nacionaliniuose teisės aktuose).

Europos Komisijai pateikus informaciją apie naujai priimamą nacionalinį teisės aktą, jo priėmimo procedūrose daroma 3 mėnesių pertrauka, kurios metu gali būti gautos Europos Komisijos ir valstybių narių pastabos. Kilus pagrįstoms abejonėms dėl atskirų projekto nuostatų, šis terminas pratęsiamas. Tik pagal gautas pastabas pataisytas projektas gali būti priimtas. Po to jis dar kartą siunčiamas Europos Komisijai.

Tuo atveju, jeigu techninis reglamentas priimamas, nesilaikant direktyvose nustatytų procedūrų, jis gali būti pripažintas negaliojančiu.

Keitimosi informacija procedūrose dalyvauja ne tik 28 ES valstybės narės, bet taip pat Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija bei Turkija. Lietuvoje technines notifikavimo procedūras atlieka Lietuvos standartizacijos departamentas, o šiuos darbus koordinuoja Ūkio ministerija.

Nauda įmonėms

Keitimasis informacija apie valstybėse narėse priimamus nacionalinius teisės aktus atitinka verslo lūkesčius, nes

  • padeda kurti verslui palankią aplinką ir skatina prekybą;
  • gamintojams ir eksportuotojams leidžia susipažinti su 28 Europos šalių nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais laisvą prekių ir informacinės visuomenės paslaugų judėjimą (ES techninių reglamentų paieškos sistema TRIS);
  • galima užsisakyti tokių teisės aktų atsiuntimą elektroniniu paštu dominančiose srityse (tarkim, teisės aktus, reglamentuojančius reikalavimus statybinėms medžiagoms ar pieno produktams).

Europos Sąjungos tinklalapiai

  • TRIS - Techninių reglamentų informacinė sistema
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-24