Valstybei svarbūs ekonominiai projektai

Valstybei svarbių ekonominių projektų pripažinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 136 „Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais ar kultūriniais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais jo pakeitimais). Projektai gali būti pripažinti valstybei svarbiais ekonominiais projektais, jeigu jais numatomi įgyvendinti valstybės strateginiai interesai, valstybės vykdomos sektorinės ir (ar) regioninės politikos tikslai, jeigu jų įgyvendinimas turėtų didelę įtaką Lietuvos ekonominiam, socialiniam gyvenimui ir atitinkamos srities būklei.

Galimos valstybei svarbių ekonominių projektų sritys:

 • verslo aplinkos infrastruktūra (stambūs verslo, konferencijų ir parodų centrai, kita infrastruktūra);
 • eksportuojamų aukštos pridėtinės vertės paslaugų ar produktų gamyba;
 • energetika;
 • transportas;
 • aplinkosauga.

Projektai gali būti pripažinti valstybei svarbiais ekonominiais projektais, jeigu jie atitinka ne mažiau kaip 3 iš 6 kriterijų, iš kurių pirmi du kriterijai yra privalomi:

 • projekto investicijų vertė yra ne mažesnė kaip 5,8 mln. (penki milijonai aštuoni šimtai tūkstančių) eurų;
 • projekto socialinis, ekonominis poveikis (projektai, kurie prisideda prie socialinės, ekonominės plėtros arba sudaro sąlygas tokiai plėtrai), t. y. naudos ir sąnaudų santykis, yra ne mažesnis kaip 1;
 • numatoma pritraukti į projektą ar su juo susijusią veiklą tiesioginių vidaus ir užsienio investicijų, sudarančių ne mažiau kaip 25 procentus projekto vertės;
 • projekto rezultatai daro valstybei, visuomenei tiesioginį poveikį didesnėje kaip vieno regiono teritorijoje ir netiesioginį poveikį – didesnėje kaip pusė Lietuvos teritorijos;
 • projektas atitinka integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programas arba nacionalines kompleksines programas;
 • projektą įgyvendinantis ūkio subjektas, turi eksportuoti daugiau kaip 70 procentų projekto įgyvendinimo metu agaminamos produkcijos ar teikiamų paslaugų.

Projektai valstybei svarbiais pripažįstami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais. Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais procedūrą inicijuoja ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga ir (ar) savivaldybės taryba.

Inicijuojančioji institucija, inicijuodama projekto pripažinimą valstybei svarbiu projektu, turi parengti projekto galimybių studiją (kurioje pateikiama išsami numatomo įgyvendinti projekto analizė techniniu, finansiniu, ekonominiu ar kultūriniu ir instituciniu požiūriais), pristatyti ir viešai aptarti su visuomene (paskelbus visuomenės informavimo priemonėse) projekto tikslus ir projekto teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei lydimųjų dokumentų, taip pat jo įgyvendinamųjų teisės aktų projektus.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija teikė nutarimų projektus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl šių projektų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais:
- Kauno ir Klaipėdos laisvųjų ekonominių zonų pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 4 d. nutarimas Nr. 1094);
- Kariotiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime, ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimas Nr. 865). Inicijavo Vilniaus apskrities viršininko administracija;
- Paslaugų smulkiam ir vidutiniam verslui parkas „Gariūnai“ Vilniaus mieste ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 808);
- uždarosios akcinės bendrovės Lietuvos parodų centro LITEXPO projekto „Nacionalinio kongresų centro LITEXPO įkūrimas pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 994);
- projektų grupės „Jūros vartai“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1021). Inicijavo ir įgyvendina Klaipėdos miesto savivaldybė;
- Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ plėtros programos projektų grupės pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimas Nr. 1038);
- projekto „Pramoninio parko Kruonio HAE teritorijoje sukūrimas“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimas Nr. 1495);
- projekto „Plastikinių medžiagų gamybos centro plėtra“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 274);
- projektų grupės „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. I etapas“ ir „Vismaliukų investicinės inovacijų zonos (VIZI) infrastruktūros parengimas teritorijos sukūrimui ir plėtrai. II etapas“ pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1411).

Verslo įmonės bei verslo asocijuotos struktūros kviečiamos teikti siūlymus dėl valstybei svarbių ekonominių projektų įgyvendinimo, rašykite el. p. ekonominiaiprojektai@ukmin.lt

Ūkio ministerija, vykdydama Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 136 „Dėl Projektų pripažinimo valstybei svarbiais projektais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12 punkto reikalavimus, apibendrino iš ministerijų gautą informaciją apie valstybei svarbių projektų (toliau – VSP), priskirtų ministerijoms pagal ministrams pavestas valdymo sritis, įgyvendinimo eigą, būklę ir rezultatus.

  

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-18