Sumani specializacija

 

2007–2013 m. moksliniams tyrimams ir inovacijos Europos Sąjunga (ES) skyrė daugiau nei 80 mlrd. eurų, tačiau investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) šalyse – narėse nepasiekė norimo efekto.

Naujam 2014–2020 m. ES finansinio programavimo etapui ES šalys-narės įsipareigojo parengti Sumanios specializacijos strategijas, kuriose kiekviena numatys savo šalies mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) bei inovacijų raidos kryptis ir prioritetus.

Pasirinktos sritys turi turėti potencialo:

 • transformuoti visą šalies ūkį,
 • sustiprinti jo tarptautinį konkurencingumą,
 • prisidėti prie ES ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo.

Parengiamieji darbai, siekiant nustatyti MTEP ir inovacijų potencialą, išskirti raidos kryptis ir prioritetus, buvo atlikti pasitelkus į pagalbą tarptautinę ekspertų grupę, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro, Švietimo ir mokslo ministerijos, Ūkio ministerijos specialistus, verslo ir mokslo institucijų atstovus.

Daugiau informacijos: http://www.sumani2020.lt

2012 m. gruodžio 12 d. Švietimo ir mokslo ministro ir Ūkio ministro įsakymu Nr. V-1739/4-1236 patvirtintas Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos krypčių ir jų konkrečių prioritetų nustatymo aprašas.

2013 m. spalio 14 d. LRV nutarimu Nr. 951 patvirtintos šešios prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptys.

2014 m. gruodžio 15 d. Švietimo ir mokslo ministro ir Ūkio ministro įsakymu Nr. V-1218/4-911 patvirtintas Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių plėtros ir jų prioritetų įgyvendinimo stebėsenos ir poveikio vertinimo bei verslo subjektų ir mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimo aprašas

2014 m. balandžio 30 d. LRV nutarimu Nr. 411 patvirtinta Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programa, kurioje be krypčių išskirti MTEP ir inovacijų prioritetai:

 • Energetika ir tvari aplinka:
  • išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos;
  • energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas;
  • išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė statyba;
  • saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos.
 • Sveikatos technologijos ir biotechnologijos: 
  • molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai;
  • pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai;
  • pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.
 • Agroinovacijos ir maisto technologijos:
  • tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas;
  • funkcionalus maistas;
  • inovatyvus biožaliavų kūrimas, tobulinimas ir perdirbimas (biorafinavimas).
 • Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos:
  • fotoninės ir lazerinės technologijos;
  • funkcinės medžiagos ir danga;
  • konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos;
  • lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos.
 • Transportas, logistika ir informacinės ryšio technologijos:
  • sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos;
  • tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos / modeliai;
  • pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika;
  • informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos.
 • Įtrauki ir kūrybinga visuomenė:
  • modernios ugdymosi technologijos ir procesai;
  • proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai.

Sumanios specializacijos koordinavimas

 • MTEPI strateginė taryba (personalinė sudėtis) - Strateginiu lygiu koordinuoja MTEPI plėtrą (taip pat MTEPI krypčių plėtrą)
 • MTEPI prioritetų įgyvendinimo koordinavimo grupė:
  • koordinuoja Sumanios specializacijos programos įgyvendinimą;
  • teikia švietimo ir mokslo ir ūkio ministrams nuomonę dėl prioritetų veiksmų planų tikslinimo, priemonių finansavimo tikslinimo, veiksmų planų įgyvendinimo, jų stabdymo ir (arba) nutraukimo;
  • informuoja apie tai MTEPI strateginę tarybą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-14