Intelektinė nuosavybė

Intelektinės nuosavybės teisės apsaugo išradimus, dizainą, prekių ženklus, kitus intelektinės nuosavybės objektus, kūrybiškumą ir išradingumą.

Intelektinę nuosavybę sudaro:

  • Pramoninė nuosavybė, t.y. savininkui suteikiamos monopolinės teisės į techninius ar estetinius išradimus bei išskirtinius ženklus. Tai susiję su išradimų patentais, dizaino, prekių ženklų, puslaidininkių gaminių topografijų, augalų veislių pavadinimų registravimu, juridinių asmenų pavadinimais, geografinėmis bei kilmės vietos nuorodomis.
  • Autorių teisės ir gretutinės teisės, t.y. teisės į literatūros, mokslo, meno kūrinius, tokius kaip muzikos kūriniai, televizijos laidos, kompiuterių programos, duomenų bazės, reklamos ir multimedijos srityje sukuriami kūriniai.

Intelektinės nuosavybės teisės yra teritorinio pobūdžio teisės, kurias gina daugelis tarptautinių sutarčių ir konvencijų, inicijuotų Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) ir Pasaulio prekybos organizacijos (WTO). Įsipareigojimai užtikrinti intelektinės nuosavybės apsaugą, kuriuos prisiėmė šių tarptautinių sutarčių ir konvencijų valstybės narės, buvo standartizuoti nacionaliniuose teisės aktuose dėl intelektinės nuosavybės apsaugos.

Europos Sąjunga, kurdama vieningą Europos rinką, siekė ne tik suderinti esminius intelektinę nuosavybę reglamentuojančius teisės aktus, bet ir supaprastinti, centralizuoti intelektinės nuosavybės apsaugos sistemą, sukuriant vienodas teises Bendrijos lygmenyje (sukurtas Bendrijos prekių ženklas, Bendrijos dizainas, kuriamas Bendrijos patentas). Esminis tokios vieningos Bendrijos apsaugos sistemos privalumas - vienintelė registracijos procedūra, kurios dėka galima užtikrinti vienodą apsaugą visoje Europos Sąjungoje. Bendrijos prekių ženklai ir Bendrijos dizainai yra registruojami Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (OHIM), įsikūrusioje Alikantėje, Ispanijoje. Kadangi Bendrijos patentas dar kuriamas, išradimų apsauga Europos lygiu įgyvendinama vieningos Europos patentų sistemos pagalba. Už Europos patentų išdavimą yra atsakinga Europos patentų tarnyba (EPT), įsikūrusi Miunchene, Vokietijoje.

Intelektinės nuosavybės apsauga yra vienas iš inovacijų srities prioritetų Europos Sąjungoje. Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio direktorato vykdomos Konkurencingumo ir inovacijų programos (CIP) lėšomis, pagal EACI vadovaujamą „IPeuropAware“ projektą „Informavimas apie intelektinę nuosavybę ir intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimas: veiksmai, skirti MVĮ“ , 2010 metais išleistas „Intelektinės nuosavybės teisių praktinis vadovas“ , kuriame siekiama parodyti, kokią įtaką intelektinės nuosavybės teisių apsauga turi mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) verslo sėkmei. Leidinyje populiariai pateikiama informacija apie intelektinės nuosavybės apsaugą dvidešimtyje ES ir pasaulio šalių, patarimai įmonėms kaip kovoti su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, susijusiais su prekių ženklų ir prekių klastojimu Europos lygiu. Ši metodinė medžiaga yra pirmasis tokio pobūdžio leidinys, skirtas Lietuvos tekstilės, baldų, odos, avalynės ir kitoms įmonėms. Leidinį rasite www.innovaccess.eu

Patentai

Patentas – išskirtinė teisė, kurią suteikia valstybė už išradimą, kuris yra naujas, susijęs su pažangiu žengimu į priekį ir gali būti taikomas pramonėje. Savininkui jis suteikia išskirtinę teisę uždrausti kitiems gaminti arba naudoti išradimą tam tikrą laiką ir tam tikroje teritorijoje be išankstinio savininko leidimo. Patentu suteikiamas teisines apsaugos ribas nustato išradimo apibrėžtis esminiais požymiais, apibūdinančiais išradimą konkrečiais jo realizavimo arba panaudojimo atvejais.

Ūkio ministerija siekdama paskatinti Lietuvos išradėjus saugoti savo intelektinės nuosavybės teises ne tik vietos rinkoje, bet ir kitose valstybėse, teikia paramą Lietuvos Respublikos asmenims, siekiantiems gauti Europos patentą arba patentą pagal Patentinės kooperacijos sutartį, suteikdama galimybę atgauti iki 100 procentų tokių patentų gavimo išlaidų. Patentavimo išlaidas dengiant trimis būdais: išlaidų apmokėjimu avansu, išlaidų apmokėjimu sąskaitų apmokėjimo būdu, išlaidų apmokėjimu kompensavimo būdu.

2009 m. pagal Patentavimo rėmimo projektų grupės aprašą (Taisyklių 14 priedas) Ūkio ministro 2009 kovo 17 d. įsakymu Nr. 4-99 skirta 811,6 tūkstančių LTL parama 41 projektui.

Duomenys apie galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos patentus pateikiami Valstybinio patentų biuro tinklapyje:

Papildoma informacija:

Dizainas

Dizainas – viso gaminio ar jo dalies vaizdas, sudarytas iš gaminio ir (arba) jo ornamentikos specifinių savybių – linijų, kontūrų, spalvų, formos, tekstūros ir (arba) medžiagos.

Dizainas yra svarbi intelektinės nuosavybės dalis, sukuriama inovacijos procese, todėl turi potencialo tapti esmine Europos inovacinės politikos dalimi.

Lietuvoje yra trys išimtinių teisių į dizainą gavimo būdai:

  • Nacionalinis kelias, paduodant paraišką pagal Lietuvos Respublikos Dizaino įstatymą Valstybiniam patentų biurui (VPB).
  • Regioninis kelias, paduodant paraišką regioninei Europos Sąjungos Vidaus rinkos derinimo tarnybai (OHIM) arba per VPB. Registruotas Europos Bendrijos dizainas įgauna apsaugą visoje ES.
  • Tarptautinis kelias, paduodant paraišką pagal Hagos susitarimo dėl pramoninio dizaino tarptautinės registracijos Ženevos akto nuostatas WIPO tarptautiniam biurui Ženevoje arba per VPB. Paduodama viena paraiška nurodant kokiose šalyse, sutarties dalyvėse, prašoma apsauga.
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-09-04