Vaida Kumštenė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. nesant skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas;
1.2. skyriaus vedėjo pavedimu vertina ir vizuoja skyriaus valstybės tarnautojų parengtus dokumentus;
1.3. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus įmonių teisinio reguliavimo ir skyriaus darbo organizavimo klausimais;
1.4. analizuoja įmonių ir kitų teisinių formų juridinių asmenų steigimą, registravimą, veiklą, valdymą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą reguliuojančių teisės aktų turinį, jų taikymo efektyvumą, taip pat šių teisės aktų vystymosi (kitimo) tendencijas ir rengia pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo;
1.5. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant įmonių ir kitų teisinių formų juridinių asmenų steigimą, registravimą, veiklą, valdymą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą reguliuojančių įstatymų, Vyriausybės nutarimų projektus, rengia ūkio ministrui, skyrių kuruojančiam Lietuvos Respublikos ūkio viceministrui (toliau – viceministras), Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleriui, departamento direktoriui, skyriaus vedėjui medžiagą skirtą šiems projektams svarstyti Seime, Vyriausybėje, Ūkio ministerijoje vykstančiuose posėdžiuose (pasitarimuose);
1.6. nagrinėja ir teikia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų įmonių ir kitų teisinių formų juridinių asmenų steigimą, registravimą, veiklą, valdymą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą reguliuojančių teisės aktų projektų;
1.7. analizuoja tarptautinę, Europos Sąjungos bendrovių gero valdymo praktiką (rekomendacijas) ir tendencijas, susijusias su akcininkų interesų apsauga, tinkama pusiausvyra ir funkcijų pasiskirstymu tarp bendrovės priežiūros ir valdymo organų, informacijos viešu atskleidimu, informuoja skyriaus vedėją apie jas ir teikia pasiūlymus šiais klausimais;
1.8. nagrinėja ir teikia išvadas ir pasiūlymus dėl juridinių asmenų parengtų dokumentų (valdymo kodeksų, rekomendacijų, vadovų, ataskaitų) bendrovių gero valdymo srityje;
1.9. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų, įgyvendinančių Europos Sąjungos bendrovių teisės aktus ar užtikrinančių šių teisės aktų taikymą, projektus;
1.10. analizuoja Europos Sąjungos bendrovių teisę reguliuojančius teisės aktus bei Europos Sąjungos institucijose svarstomus bendrovių teisę reguliuojančių teisės aktų projektus;
1.11. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų Europos Sąjungos teisės aktų projektų bendrovių teisės klausimais;
1.12. analizuoja ir apibendrina kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat kitų juridinių asmenų ir fizinių asmenų pasiūlymus dėl įmonių ir kitų teisinių formų juridinių asmenų steigimą, registravimą, veiklą, valdymą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą reguliuojančių teisės aktų tobulinimo;
1.13. dalyvauja posėdžiuose (pasitarimuose) aptariant valstybės institucijų ir įstaigų parengtus įmonių ir kitų teisinių formų juridinių asmenų steigimą, registravimą, veiklą, valdymą, reorganizavimą, pertvarkymą, likvidavimą reguliuojančius teisės aktų projektus;
1.14. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Seimo, Vyriausybės, ūkio ministro ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.15. viceministro, departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimu pagal skyriaus kompetenciją atstovauja departamentui ar skyriui;
1.16. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ūkio ministro, viceministro, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas Ūkio ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų teisinio darbo patirtį;
2.3. būti susipažinęs su įmonių teisines formas ir viešąsias įstaigas reguliuojančiais įstatymais;
2.4. būti susipažinęs su bendrovių veiklą reguliuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais, sugebėti Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su bendrovių teise, pritaikyti rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus;
2.5. būti susipažinęs su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos dokumentais, Europos Sąjungos rekomendacijomis bendrovių valdymo srityje, NASDAQ OMX Vilnius Bendrovių valdymo kodeksu;
2.6. būti susipažinęs su teisės aktų rengimą, jų pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė) ir Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas) ir priėmimą reguliuojančiais teisės aktais;
2.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;
2.8. būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisyklėmis;
2.9. sugebėti planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą;
2.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.11. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.12. mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.13. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-05