Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos pareigūnas

Ūkio ministerijos duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Neringa Mažeikė
Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, Lietuva
Tel. 8 706 64 619, el. p. dap@ukmin.lt

Fiziniai asmenys gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu Ūkio ministerijoje ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Remdamasis šiuo reglamentu, duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Į duomenų apsaugos pareigūną galima kreiptis telefonu, paštu, ar elektroniniu paštu. Kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

____________________________________________________________________________

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas Ūkio ministerijoje

Fiziniai asmenys (duomenų subjektai) turi teisę teikti Ūkio ministerijai prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises (teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti duomenis, reikalauti ištrinti duomenis, apriboti duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas). Šių prašymų rekomendacinė forma, teikimo tvarka ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka nustatyta Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-269.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-07