Viktorija Logvinovaitė

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vykdydamas viešųjų pirkimų (tame tarpe ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų viešųjų pirkimų) procedūras:
1.1.1. rengia viešųjų pirkimų dokumentus, nagrinėja Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtus viešųjų pirkimų dokumentų projektus, tikrina jų atitikimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimams ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl jų Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms;
1.1.2. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir įvykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas;
1.1.3. organizuoja ir koordinuoja informacijos apie atliekamus viešuosius pirkimus paskelbimą Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
1.1.4. rengia pranešimus, informacinius ir kitus raštus ir teikia juos tiekėjams;
1.1.5. nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pateiktus pasiūlymus ir teikia išvadas Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms dėl pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;
1.1.6. organizuoja Ūkio ministerijos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius, rengia komisijų posėdžių darbotvarkes, komisijų sprendimų projektus;
1.1.7. veda vykdomų viešųjų pirkimų bylas ir teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas saugoti į Ūkio ministerijos archyvą;
1.2. rengia ir skelbia planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje bei Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
1.3. analizuoja informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus ir rengia raštus viešųjų pirkimų klausimais;
1.4. konsultuoja Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo srities įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų klausimais;
1.5. dalyvauja komisijų, darbo grupių ir ūkio ministro tvirtinamų projektų darbe;
1.6. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Ūkio ministerijos veiklą, viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, Europos Sąjungos teisės aktais, reguliuojančiais viešuosius pirkimus;
2.3. gebėti taikyti teisės normas, sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus;
2.4. gebėti rengti išvadas, teikti konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais;
2.5. mokėti vykdyti viešųjų pirkimų procedūras, rengti viešųjų pirkimų dokumentus;
2.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
2.7. turėti darbo viešųjų pirkimų srityje patirties;
2.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-12