Vidutė Onutė Daunoravičienė

 1. Valstybės tarnautojas vykdo funkcijas:

1.1. vadovaudamasis apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais, ministerijos vidaus finansų kontrolę ir apskaitos politiką reglamentuojančiomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ministras) ar jo įgalioto asmens patvirtintomis taisyklėmis bei kitais nustatytais apskaitos reikalavimais, atlieka tikslią ir taisyklingą skyriaus vedėjo priskirtų tvarkyti programų, nebiudžetinių lėšų, piniginių lėšų bankuose, gautinų ir mokėtinų lėšų, išlaidų, finansavimo buhalterinę apskaitą, sudaro šios apskaitos finansinės ir statistinės atskaitomybės nustatytas ir jos analizei reikalingas formas;
1.2. dokumentuose užfiksuotas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius tinkamai ir laiku įtraukia į kompiuterinę apskaitos ir verslo valdymo sistemą NAVISION FINANCIALS, atlieka ūkinės operacijos einamąją kontrolę – tikrina, ar yra pateikti visi nustatyti atsiskaitymo dokumentai, ar juose yra būtini rekvizitai, ar atsiskaitymo dokumentai yra vizuoti, surašyti ir (ar) pasirašyti asmenų, turinčių teisę surašyti ir (ar) pasirašyti apskaitos dokumentus;
1.3. rengia mokėjimo pavedimus tik pagal atitinkamus dokumentus, leidžiančius atlikti tokius mokėjimus, ir tik tam tikslui ir pagal tą ekonominės klasifikacijos kodą, pagal kurį yra skirti asignavimai;
1.4. tikrina, ar mokėjimas iš iždo ir bankų sąskaitų atitinka kasines išlaidas pagal ekonominės klasifikacijos kodus;
1.5. pagal skyriaus vedėjo pasirašytas buhalterines pažymas įtraukia į kompiuterinę apskaitos ir verslo valdymo sistemą NAVISION FINANCIALS koreguojamus, taiso klaidingus įregistruotų ūkinių operacijų įrašus;
1.6. iki kito mėnesio 20 dienos išspausdina apskaitos ir verslo valdymo sistemos NAVISION FINANCIALS registrus (detaliuosius sąskaitų balansus), paskirstytus pagal priskirtas tvarkyti ministerijos įgyvendinamas programas, ir pagal tų programų atitinkamas sąskaitų plano ataskaitinio mėnesio buhalterines sąskaitas, ir atlikdamas einamąją ministerijos finansų kontrolę sutikrina su ministerijos buhalterinės apskaitos pirminiais dokumentais ir juos pasirašo. Suradus klaidų ar dėl kitų priežasčių pakitus ministerijos buhalterinės apskaitos registrų duomenims, spausdina pataisytus apskaitos registrus, o senus pažymi kaip klaidingus ir perduoda jų duomenis visiems skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams), naudojantiems šių apskaitos registrų informaciją;
1.7. dalyvauja inventorizuojant ministerijos debitorinius ir kreditorinius įsipareigojimus;
1.8. už viešuosius pirkimus atsakingam ministerijos administracijos padaliniui per 5 darbo dienas po sutarčių įvykdymo ar nutraukimo teikia informaciją apie įvykdytas ar nutrauktas ministerijos pirkimo sutartis ir nurodo pirkimo sutarties numerį, pirkimo objekto kodą pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną, tiekėjo pavadinimą, tiekėjo kodą, sutarties įvykdymą (sutartis įvykdyta, sutartis įvykdyta iš dalies, sutartis nutraukta), sutarties įvykdymo (nutraukimo) datą, faktinę įvykdytos, iš dalies įvykdytos ar nutrauktos sutarties apimtį pinigine išraiška);
1.9. užtikrina buhalterinių dokumentų saugumą, nustatyta tvarka perduoda juos į ministerijos archyvą;
1.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.11. atlikti Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo nurodymu kitam Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojui pavestas funkcijas jo atostogų arba ligos laikotarpiu;
1.12. atlikti Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo papildomai pavestas šiuose nuostatuose nenurodytas funkcijas.

2. Valstybės tarnautojo kvalifikaciniai reikalavimai:

2.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą;
2.2. turėti darbo patirties;
2.3. mokėti dirbti su apskaitos ir verslo valdymo sistemos NAVISION FINANCIALS ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) programomis;
2.4. išmanyti iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;
2.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31