Lina Paulauskaitė–Žoštautienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. koordinuoja komercijos atašė ateinančių metų veiklos planų sudarymą, analizuoja komercijos atašė veiklos rezultatus ir rengia komercijos atašė tarnybinės veiklos vertinimo išvadų projektus, prižiūri procesus, susijusius su komercijos atašė veiklos ataskaitomis ir komandiruotėmis, rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, susijusius su komercijos atašė veiklos organizavimu ir jų veiklos kontrole, atlieka kitus su komercijos atašė veiklos organizavimu susijusius darbus;
1.2. teikia Ūkio ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl atstovavimo Lietuvos ekonominiams interesams užsienyje ir komercijos atašė veiklos;
1.3. kaupia, analizuoja, sistemina ir apibendrina statistinę ir kitą informaciją apie Lietuvos Respublikos ir šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtų kuruoti Tolimųjų Rytų (Kinija, Japonija ir kt.) ir Pietryčių Azijos regionų valstybių prekybinį ir ekonominį bendradarbiavimą, jų užsienio prekybos tendencijas, rengia įvairias pažymas ir  pasiūlymus dėl tolesnio bendradarbiavimo plėtojimo su šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtomis kuruoti valstybėmis;
1.4. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant medžiagą kitų ministerijų vadovaujamų tarpvyriausybinių prekybinio–ekonominio bendradarbiavimo komisijų (su Tolimųjų Rytų regiono valstybėmis) posėdžiams, teikia pasiūlymus dėl posėdžio darbotvarkės ir protokolinių įrašų projektų, apibendrina informaciją apie protokolinių sprendimų vykdymą;
1.5. pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) užsienio prekybą reguliuojančiuose teisės aktuose ES valstybėms narėms deleguotas sritis rengia nacionalinių teisės aktų projektus ir pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina jų įgyvendinimą;
1.6. bendradarbiauja su Lietuvos valstybės institucijomis ir įstaigomis, Lietuvos ir užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ekonomikos padaliniais ir Ministerijos komercijos atašė rinkų paieškos ir eksporto plėtojimo tikslais, taip pat prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo su kuruojamomis šalimis plėtros klausimais;
1.7. vykdo komunikaciją, viešinant komercijos atašė veiklą ir pasiekimus;
7.8. dalyvauja rengiant Lietuvos ir užsienio valstybių oficialius vizitus, rengia medžiagą ir pagal Skyriaus kompetenciją teikia siūlymus dėl prekybinio–ekonominio bendradarbiavimo plėtros su priskirtomis kuruoti Tolimųjų Rytų ir Pietryčių Azijos regionų valstybėmis;
1.9. pagal Skyriaus kompetenciją rengia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų ministerijų ir valstybės institucijų ir įstaigų teikiamų derinti teisės aktų projektų, taip pat atsakymus į ūkio subjektų ir asmenų laiškus;
1.10. Lietuvos Respublikos ūkio ministro, ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai dalyvaudamas kitose valstybės institucijose ir įstaigose pasitarimuose, taip pat užsienio valstybėse jam pavestų funkcijų klausimais;
1.11. pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja Lietuvos Respublikos ūkio subjektus;
1.12.  pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.13.  vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Skyriaus patarėjo ir Departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal Skyriaus kompetenciją, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, tarptautinių sutarčių sudarymą, specialiųjų atašė  veiklos sritį, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, taip pat  Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos darbą;
2.5. išmanyti Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pasaulio prekybos organizacijos susitarimus, reguliuojančius prekybos, eksporto klausimus, būti susipažinusiam su Kombinuotąja prekių nomenklatūra, žinoti dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles, taip pat kitus teisės aktus, reikalingus šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui nustatytoms funkcijoms atlikti;
2.6. būti susipažinęs su Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos ir šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtų kuruoti Tolimųjų Rytų regiono (Kinija, Japonija ir kt.) ir Pietryčių Azijos regiono valstybių dvišalėmis prekybos sutartimis;
2.7. išmanyti ekonominį Lietuvos Respublikos atstovavimą užsienyje reguliuojančius teisės aktus;
2.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Outlook, MS Excel ir Internet Explorer;
2.9. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti tezes, išvadas ir pasiūlymus;
2.10. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-04