Tatjana Juodagalvytė

 1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. vadovaudamasis ministro patvirtintu ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pareigybių sąrašu, teisės aktais ar kitais nustatytais reikalavimais garantuoja tikslų ir tinkamą ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų), gaunančių darbo užmokestį iš ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos, valstybės biudžeto, darbo užmokesčio, Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų, fizinių asmenų pajamų mokesčio apskaičiavimą laiku;
1.2. laiku įtraukia į kompiuterinę apskaitos ir verslo valdymo sistemą NAVISION FINANCIALS dokumentuose užfiksuotas ministerijos atliekamas ūkines operacijas, atlieka ministerijos atliekamų ūkinių operacijų einamąją kontrolę – tikrina, ar dokumentai tinkamai sutvarkyti ir atitinka nustatytus reikalavimus, atsako už visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ministerijos atliekamų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimą į ministerijos apskaitą ir ministerijos buhalterinių įrašų atitiktį ministerijos ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui, siekdamas užtikrinti tikslią ir taisyklingą iš ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos, valstybės biudžeto lėšų darbo užmokesčio, Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų, fizinių asmenų pajamų mokesčio apskaitą ir ministerijos finansinės atskaitomybės sudarymą;
1.3. tikrina, ar yra pateikti visi reikiami ministerijos atsiskaitymo dokumentai, ar juose yra būtini rekvizitai, ar ministerijos atsiskaitymo dokumentai yra vizuoti, surašyti ir (ar) pasirašyti asmenų, turinčių teisę surašyti ir (ar) pasirašyti apskaitos dokumentus, siekdamas užtikrinti tinkamą einamąją finansų kontrolę;
1.4. laiku informuoja darbo užmokesčio apskaitos programą VIKARINA–UŽMOKESTIS prižiūrintį asmenį ir skyriaus vedėją apie visus šios programos sutrikimus, siekdamas išvengti darbo užmokesčio apskaitos klaidų ir kuo efektyviau ir taisyklingiau pritaikyti ministerijos programinę įrangą ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) darbo užmokesčiui apskaičiuoti;
1.5. nustatytais terminais rengia dokumentus atsiskaitymams su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vykdyti, siekdamas laiku ir taisyklingai parengti mėnesines A klasės pajamų deklaracijas ir pranešimus apie socialinio draudimo įmokas;
1.6. rengia mokėjimo paraiškas ar mokėjimo pavedimus tik pagal atitinkamus dokumentus, leidžiančius atlikti tokius mokėjimus, ir tik tam tikslui ir pagal tą ekonominės klasifikacijos kodą, pagal kurį yra skirti asignavimai, siekdamas pagrįsti ministerijos atliekamų ūkinių operacijų teisėtumą;
1.7. teikia skyriaus vedėjui pasirašyti ministerijos buhalterines pažymas, siekdamas dokumentuoti klaidingai įregistruotų ministerijos ūkinių operacijų taisymą arba koregavimą;
1.8. iki kito mėnesio 20 dienos išspausdina apskaitos ir verslo valdymo sistemos NAVISION FINANCIALS registrus (detaliuosius sąskaitų balansus), paskirstytus pagal priskirtas tvarkyti ministerijos įgyvendinamas programas ir pagal atitinkamas tų programų sąskaitų plano ataskaitinio mėnesio buhalterines sąskaitas ir vykdydamas einamąją ministerijos finansų kontrolę, sutikrinęs su ministerijos buhalterinės apskaitos pirminiais dokumentais, juos pasirašo. Radus klaidų ar dėl kitų priežasčių pakitus ministerijos buhalterinės apskaitos registrų duomenims, spausdina pataisytus apskaitos registrus, o senus pažymi kaip klaidingus ir perduoda jų duomenis visiems skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams), naudojantiems šių apskaitos registrų informaciją, siekdamas taisyklingai suskaičiuoti bendrą ministerijos apskaitos registrų apyvartą ir ministerijos sąskaitų likučius;
1.9. rengia įgyvendinančiai institucijai pažymas apie ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) darbo užmokesčio lėšų naudojimą pagal atskirus ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos projektus. Sudaro priskirtos tvarkyti ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) darbo užmokesčio apskaitos finansinės atskaitomybės nustatytas ir jos analizei reikalingas formas, siekdamas užtikrinti taisyklingą ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) darbo užmokesčio fondo lėšų panaudojimą;
1.10. nustatytais terminais pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus reikalavimus sudaro statistinių ataskaitų ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) darbo užmokesčio klausimais projektus ir teikia skyriaus vedėjui, siekdamas laiku ir taisyklingai parengti ir pateikti statistinę informaciją;
1.11. pildo ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pajamų, susijusių su darbo santykiais, deklaracijas, siekdamas laiku pateikti teisingą informaciją apie ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) pajamas, susijusias su darbo santykiais Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos;
1.12. rengia ir išduoda pažymas, susijusias su darbo užmokesčio, pensijų perskaičiavimu, siekdamas, kad laiku būtų pateikta teisinga informacija besikreipiantiems piliečiams;
1.13. nustatyta tvarka į ministerijos archyvą perduoda ministerijos buhalterinius dokumentus, kad užtikrintų jų saugumą;
1.14. atlieka kitus skyriaus vedėjo su skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;
1.15. pagal kompetenciją dalyvauja ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.16. atlieka skyriaus vedėjo nurodymu kitam skyriaus valstybės tarnautojui (darbuotojui) pavestas funkcijas jo atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu.


2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo ir apskaitos srityje;
2.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų finansinę apskaitą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
2.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.5. mokėti dirbti su apskaitos ir verslo valdymo sistemos NAVISION FINANCIALS, darbo užmokesčio apskaitos VIKARINA–UŽMOKESTIS ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (VBAMS) programomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31