Svetlana Vinžanova

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. dalyvauja formuojant metrologinio laidavimo politiką;
1.2. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir (arba) teikia informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims;
1.3. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ar skundus, susijusius su jo atliekamomis funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus;
1.4. matavimo priemonių metrologinio įteisinimo srityje:
1.4.1. vertina ūkio subjektų, siekiančių įteisinti matavimo priemones, teikiamus dokumentus;
1.4.2. rengia teisės aktų dėl matavimo priemonės tipo patvirtinimo projektus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia matavimo priemonės metrologinio įteisinimo dokumentus Lietuvos metrologijos inspekcijai;
1.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina, ar norima įteisinti matavimo priemonė patenka į Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą (toliau – Sąrašas), prireikus, rengia teisės aktų dėl Sąrašo papildymo ar pakeitimo projektus;
1.6. dalyvauja įgyvendinant metrologijos srities Europos Sąjungos teisės aktus bei derinant Lietuvos Respublikos teisės aktus su Europos Sąjungos teisės aktais;
1.7. įstaigų paskyrimo atlikti matavimo priemonių patikrą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indų tūrio patikrinimus srityje:
1.7.1. vertina įstaigų, siekiančių tapti paskirtosiomis matavimo priemonių patikros ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indų tūrio patikrinimų srityje, ir jų pateiktų dokumentų atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;
1.7.2. tvarko paskirtųjų įstaigų sąrašą, teisės aktų nustatyta tvarka skelbia informaciją apie įstaigų paskyrimą atlikti matavimo priemonių patikrą bei produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indų tūrio patikrinimus (paskyrimo galiojimo sustabdymą ar panaikinimą);
1.7.3. bendradarbiauja su Valstybine kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VKTI) tachografų dirbtuvių veiklos, susijusios su tachografų patikra, klausimais; informuoja VKTI apie įstaigas, paskirtas atlikti tachografų patikrą ir jų paskyrimo sritis; tvarko ir saugo paskirtųjų tachografų dirbtuvių dokumentus, tvarko tachografų dirbtuvių sąrašą;
1.8. matavimo priemonių patikros metodikų tvirtinimo srityje:
1.8.1. teisės aktų nustatyta tvarka vertina ūkio subjektų parengtas matavimo priemonių patikros metodikas (jų pakeitimus), rengia teisės aktų dėl patikros metodikų (jų pakeitimų) tvirtinimo projektus;
1.8.2. rengia galiojančių patikros metodikų sąrašą ir jį atnaujina, rengia teisės aktų dėl neaktualių ir nepatenkančių į teisinės metrologijos sritis matavimo priemonių patikros metodikų pripažinimo netekusiomis galios projektus;
1.9. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
1.10. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Skyriui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
1.11. rengia (dalyvauja rengiant) metrologijos srities norminių teisės aktų projektus;
1.12. vykdo kitus Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, technologijos mokslų studijų srities;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį metrologijos arba matavimų inžinerijos srityje;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą, kitus nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius metrologijos sritį;
2.4. mokėti sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas ir formuoti pasiūlymus;
2.5. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, Outlook Express, Internet Explorer;
2.7. išmanyti teisės aktų projektų rengimo reikalavimus, mokėti jais naudotis rengiant teisės aktų projektus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.8. išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31