Stasė Rimkienė

 1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. organizuoja iš ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos ir valstybės biudžeto lėšų ministerijos įgyvendinamų programų detaliųjų sąmatų pagal ministro nustatytas formas ir jų pakeitimų rengimą, siekdamas užtikrinti tinkamą ministerijos asignavimų paskirstymą pagal ministerijos Strateginio veiklos plano patvirtintas priemones;
1.2. organizuoja iš ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos ir valstybės biudžeto lėšų ministerijos įgyvendinamų programų išlaidų sąmatų pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytas formas ir jų pakeitimų rengimą ir teikia jų projektus ministrui ar jo įgaliotam asmeniui tvirtinti, siekdamas užtikrinti tinkamą ministerijos asignavimų paskirstymą pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją;
1.3. organizuoja ministerijos apskaitos politikos reikalavimų įgyvendinimą, siekdamas užtikrinti tikslią ir taisyklingą ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos, valstybės biudžeto ir nebiudžetinių lėšų buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą;
1.4. organizuoja iš ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos lėšų finansuojamų projektų buhalterinę apskaitą, siekdamas užtikrinti tikslią ir taisyklingą šiems projektams skirtų lėšų buhalterinę apskaitą;
1.5. užtikrina informacijos, reikalingos ministerijos metiniam prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planui parengti, pateikimą už viešuosius pirkimus atsakingam ministerijos administracijos padaliniui;
1.6. atlieka išankstinę ministerijos finansų kontrolę ministrui ar jo įgaliotam asmeniui priimant sprendimus, susijusius su valstybės turto panaudojimu ir įsipareigojimais tretiesiems asmenims, o sudarant su šiais sprendimais susijusias sutartis tikrina ar ministerijos atliekamos ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir ar atitinka patvirtintus asignavimus, ar ministerijos atliekamų ūkinių operacijų dokumentai yra tinkamai parengti ir ar ūkinės operacijos yra teisėtos, siekdamas užtikrinti pirmiau nurodytų sprendimų priėmimo ir jų vykdymo proceso aiškumą ir nuoseklumą;
1.7. atlieka ministerijos valstybės tarnautojams (darbuotojams) išmokamų lėšų kontrolę – tikrina, ar yra galiojantis ministro įsakymas dėl šių lėšų skyrimo, ar taisyklingai apskaičiuotos lėšos (informacija lėšų apskaičiavimo dokumentuose atitinka įsakymuose ir kituose dokumentuose esančią informaciją), siekdamas užtikrinti išmokamų lėšų teisėtumą;
1.8. atlieka išankstinę ministerijos atsiskaitymų, mokėjimų ir apskaitos kontrolę – tinkamai paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams), tikrinantiems atsiskaitymus ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus, rengiantiems mokėjimų paraiškas (mokėjimų nurodymus) bei tvarkantiems apskaitą ir prižiūri šių užduočių vykdymą, siekdamas užtikrinti, kad laiku ir tinkamai pagal pirminius dokumentus būtų fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijos, susijusios su lėšų judėjimu. Registruoja mokėjimų paraiškas VBAM sistemoje;
1.9. atlieka ministerijos kasos operacijų kontrolę, tikrina kasos operacijų dokumentus, siekdamas užtikrinti taisyklingą kasos operacijų įforminimą;
1.10. organizuoja ministerijos kompiuterizuotos buhalterinės apskaitos tvarkymą ir ministerijos finansinės atskaitomybės sudarymą teisės aktų nustatyta tvarka, siekdamas, kad ministerijoje būtų plačiai taikomos šiuolaikinės apskaitos ir skaičiavimo darbų mechanizavimo bei kompiuterizavimo priemonės, tobulesnės buhalterinės apskaitos formos bei metodai;
1.11. rengia ministerijos dokumentų, reglamentuojančių ministerijos buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, projektus, dalyvauja rengiant ministerijos dokumentus turto saugumui ir racionaliam jo panaudojimui užtikrinti, siekdamas užtikrinti ministerijos veiklos teisėtumą ir efektyvų ministerijos lėšų panaudojimą;
1.12. dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, pagal kompetenciją siekdamas užtirtinti, kad būtų įgyvendinti komisijoms suformuluoti uždaviniai;
1.13. rengia informaciją ir pateikia atsakymus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės institucijų ar įstaigų ir asmenų raštus ir paklausimus finansų ir apskaitos klausimais tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;
1.14. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus (darbuotojus) su finansine apskaita susijusiais klausimais;
1.15. pagal kompetenciją dalyvauja ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.16. atlieka kitus su skyriaus veikla susijusius ministro ir ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį finansų valdymo ir apskaitos srityje;
2.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įmonių finansinę apskaitą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Dokumentų rengimo taisyklėmis.
2.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.5. mokėti naudotis apskaitos ir verslo valdymo sistemos NAVISION FINANCIALS ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAM sistema) programomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31