Skaitmeninės politikos skyrius

1. Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:
1.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką informacinės visuomenės plėtros srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.2. dalyvauti formuojant valstybės politiką valstybės informacinių išteklių plėtros srityje, organizuoti koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.3. dalyvauti formuojant valstybės politiką dokumentų pakartotinio panaudojimo  srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
2.1. rengia ir teikia siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl informacinės visuomenės plėtros prioritetų, plėtros krypčių, siektinų rezultatų ir jų pasiekimo būdų;
2.2. rengia informacinės visuomenės plėtros srities ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus, koordinuoja jų įgyvendinimą;
2.3. koordinuoja tarpžinybinius institucijų veiksmus informacinių ir ryšių technologijų naujų lietuvių kalbos technologijų taikymo srityje, rengiant strateginių dokumentų, susijusių su informacinėmis ir ryšių technologijomis ir lietuvių rašytinės ir šnekamosios kalbos sąsajų turinčiomis informacinėmis technologijomis, projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą;
2.4 organizuoja darbo grupės – Skaitmeninės darbotvarkės tarybos veiklą, rengia medžiagą svarstomais klausimais, koordinuoja priimtų sprendimų įgyvendinimą;
2.5. organizuoja informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems pagal Ūkio ministerijos kompetenciją;
2.6. rengia ir teikia siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl valstybės informacinių išteklių veiklos prioritetų, plėtros krypčių, siektinų rezultatų ir jų pasiekimo būdų, taikomų informacinių ir ryšių technologijų tobulinimo ir plėtros krypčių, rekomenduojamų taikyti techninių reikalavimų (standartų);
2.7. koordinuoja ir derina valstybės institucijų tarpžinybinius veiksmus, joms formuojant ir įgyvendinant valstybės informacinių išteklių politiką;
2.8.teikia pasiūlymus dėl registrų ir valstybės informacinių sistemų steigimo ir likvidavimo tikslingumo;
2.9. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl dokumentų pakartotinio naudojimo plėtros krypčių, siektinų rezultatų ir jų pasiekimo būdų;
2.10. koordinuoja ir derina valstybės institucijų veiksmus, joms įgyvendinant valstybės politiką dokumentų pakartotinio naudojimo srityje;
2.11. teikia išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su dokumentų pakartotiniu naudojimu, projektų;
2.12. rengia ir teikia ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) pasiūlymus dėl atvirų duomenų teisinio reglamentavimo, atvirų duomenų naudojimo ir plėtros, patikimumo užtikrinimo paslaugų teisinio reglamentavimo;
2.13. kaupia ir sistemina teisinę, ekonominę, technologinę ir kitokią informaciją, įskaitant informaciją apie užsienio valstybių informacinės visuomenės plėtros, valstybės informacinių išteklių, dokumentų pakartotinio naudojimo sričių (toliau – Skaitmeninė darbotvarkė) reguliavimo patirtį, būtiną Skaitmeninės darbotvarkės politikai formuoti ir jai įgyvendinti;
2.14. rengia Skaitmeninės darbotvarkės teisės aktų projektus, nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų, susijusių su Skaitmeninės darbotvarkės veikla, projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus dėl jų;
2.15. nagrinėja Europos Sąjungos teisės aktus ir jų projektus, susijusius su Skaitmeninės darbotvarkės sritimi, perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais Skaitmeninės darbotvarkės srities klausimais, taip pat teikia išvadas, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos, kiti  Ūkio ministerijos administracijos padaliniai;
2.16. nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su Skaitmeninės darbotvarkės sritimi, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai;
2.17. Skaitmeninės darbotvarkės srities klausimais atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai;
2.18. atstovauja Ūkio ministerijai kitose institucijose, įstaigose, organizacijose, komisijose, darbo grupėse Skaitmeninės darbotvarkės klausimais;
2.19. rengia ir teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir ministerijos strateginių veiklos planų rengimo ir užtikrina jų įgyvendinimą Skaitmeninės darbotvarkės srityje;
2.20. nagrinėja, rengia ir teikia išvadas ir pasiūlymus  Departamento direktoriui dėl valstybės investicijų programų Skaitmeninės darbotvarkės srityje įgyvendinimo, vertina jas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuoja, kaip šios programos įgyvendinamos Skaitmeninės darbotvarkės srityje;
2.21. bendradarbiauja su socialiniais partneriais Skaitmeninės darbotvarkės klausimais, sprendžia iškylančias socialines, ekonomines ir kitas problemas, teikia pasiūlymus Departamento direktoriui, kaip šias problemas spręsti;
2.22. rengia ir teikia informaciją visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms Skaitmeninės darbotvarkės srities klausimais;
2.23. kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27