Skaitmeninės darbotvarkės departamentas

1. Svarbiausi Departamento uždaviniai yra:
1.1. dalyvauti formuojant valstybės politiką informacinės visuomenės plėtros srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą; 
1.2. dalyvauti formuojant valstybės politiką valstybės informacinių išteklių srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
1.3. dalyvauti formuojant valstybės politiką dokumentų pakartotinio naudojimo srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

2. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
2.1. rengia ir teikia siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl informacinės visuomenės plėtros prioritetų, plėtros krypčių, siektinų rezultatų ir jų pasiekimo būdų;
2.2. rengia informacinės visuomenės plėtros srities ilgos, vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentus, koordinuoja jų įgyvendinimą;
2.3. koordinuoja tarpžinybinius institucijų veiksmus informacinių ir ryšių technologijų naujų lietuvių kalbos technologijų taikymo srityje, rengiant strateginių dokumentų, susijusių su informacinėmis ir ryšių technologijomis ir lietuvių rašytinės ir šnekamosios kalbos sąsajų turinčiomis informacinėmis technologijomis, projektus, koordinuoja jų įgyvendinimą;
2.4. organizuoja darbo grupės – Skaitmeninės darbotvarkės tarybos veiklą, rengia medžiagą svarstomais klausimais, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
2.5. organizuoja informacinės aplinkos pritaikymą neįgaliesiems pagal  Ūkio ministerijos kompetenciją ;
2.6. rengia ir teikia siūlymus dėl naujų iniciatyvų, susijusių su pažangių informacinės visuomenės plėtros sprendimų  tyrimais ir sklaida, vertina  galimybes dalyvauti Europos Sąjungos inicijuojamose informacinės visuomenės plėtros srities iniciatyvose;
2.7. rengia ir teikia siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl valstybės informacinių išteklių veiklos prioritetų, plėtros krypčių, siektinų rezultatų ir jų pasiekimo būdų, taikomų informacinių ir ryšių technologijų tobulinimo ir plėtros krypčių, rekomenduojamų taikyti techninių reikalavimų (standartų);
2.8. koordinuoja ir derina valstybės institucijų tarpžinybinius veiksmus, joms formuojant ir įgyvendinant valstybės informacinių išteklių politiką;
2.9. planuoja lėšų paskirstymą valstybės informacinių išteklių plėtrai;
2.10. koordinuoja valstybės informacinių išteklių sąveikumą ir pakartotinį naudojimą užtikrinančių technologinių priemonių kūrimą ir funkcionavimą;
2.11. derina registrų ir valstybės informacinių sistemų nuostatų projektus;
2.12. konsultuoja registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojus ir tvarkytojus, prireikus – ir kitas valstybės institucijas registrų ir valstybės informacinių sistemų veiklos klausimais;
2.13. teikia pasiūlymus dėl registrų ir valstybės informacinių sistemų steigimo ir likvidavimo tikslingumo;
2.14. dalyvauja formuojant valstybės informacinių technologijų (toliau – IT) standartų ir architektūros reikalavimus;
2.15. dalyvauja Europos Sąjungos inicijuojamose IT architektūros ir standartizavimo iniciatyvose, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje;
2.16. rengia ir teikia siūlymus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Ūkio ministerijos kancleriui (toliau – Ūkio ministerijos vadovybė) dėl naujų skaitmeninių iniciatyvų, susijusių su itin našiu skaičiavimu, pažangia skaitmenine įranga ir įrankiais, debesų kompiuterijos sprendimais, didžiaisiais duomenimis, pažangių sprendimų sklaida, tyrimais, susijusiais su skaitmeninių technologijų panaudojimu;
2.17. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl dokumentų pakartotinio naudojimo plėtros krypčių, siektinų rezultatų ir jų pasiekimo būdų;
2.18. koordinuoja ir derina valstybės institucijų veiksmus, joms įgyvendinant valstybės politiką dokumentų pakartotinio naudojimo srityje;
2.19. teikia išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su dokumentų pakartotiniu naudojimu, projektų;
2.20. rengia dokumentų, skirtų pakartotinai naudoti, prieinamumo, sąlygų, kuriomis šie dokumentai prieinami, ir pareiškėjų teisės gynimo priemonių ataskaitą ir pateikia ją Europos Komisijai;
2.21. rengia ir teikia Ūkio ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl atvirų duomenų teisinio reglamentavimo, atvirų duomenų naudojimo ir plėtros, patikimumo užtikrinimo paslaugų teisinio reglamentavimo.
2.22. rengia ir teikia siūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl naujų iniciatyvų, susijusių dokumentų pakartotiniu panaudojimu, vertina galimybes dalyvauti Europos Sąjungos inicijuojamose iniciatyvose, susijusiose dokumentų pakartotiniu panaudojimu ir prieinamumo gerinimu.
2.23. kaupia ir sistemina teisinę, ekonominę, technologinę ir kitokią informaciją, įskaitant informaciją apie užsienio valstybių informacinės visuomenės plėtros, valstybės informacinių išteklių, dokumentų pakartotinio naudojimo sričių (toliau – Skaitmeninė darbotvarkė) reguliavimo patirtį, būtiną Skaitmeninės darbotvarkės politikai formuoti ir jai įgyvendinti;
2.24. rengia Skaitmeninės darbotvarkės teisės aktų projektus, nagrinėja kitų Ūkio  ministerijos administracijos padalinių, kitų institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų, susijusių su Skaitmeninės darbotvarkės veikla, projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus dėl  jų;
2.25. nagrinėja Europos Sąjungos teisės aktus ir jų projektus, susijusius su Skaitmeninės darbotvarkės sritimi, perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais Skaitmeninės darbotvarkės srities klausimais, taip pat teikia išvadas, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos ir įstaigos, kiti Ūkio ministerijos administracijos padaliniai;
2.26. nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su Skaitmeninės darbotvarkės sritimi, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai;
2.27. analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų teisės aktus, susijusius su Skaitmeninės darbotvarkės sritimi, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių ratifikavimo tikslingumo ar prisijungimo prie jų;
2.28. Skaitmeninės darbotvarkės srities klausimais atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai;
2.29. atstovauja Ūkio ministerijai kitose institucijose, įstaigose, organizacijose, komisijose, darbo grupėse Skaitmeninės darbotvarkės klausimais;
2.30. rengia ir teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir Ūkio ministerijos strateginių veiklos planų rengimo ir užtikrina jų įgyvendinimą Skaitmeninės darbotvarkės srityje;
2.31. nagrinėja, rengia ir teikia išvadas ir pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei dėl valstybės investicijų programų Skaitmeninės darbotvarkės srityje įgyvendinimo, vertina jas ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuoja, kaip šios programos įgyvendinamos Skaitmeninės darbotvarkės srityje;
2.32. bendradarbiauja su socialiniais partneriais Skaitmeninės darbotvarkės klausimais, sprendžia išskylančias socialines, ekonomines ir kitas problemas, teikia pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei, kaip šias problemas spręsti;
2.33. analizuoja Skaitmeninės darbotvarkės srities ekonominės veiklos rezultatus, Ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų, susijusių su Skaitmeninės darbotvarkės sritimi, veiklos rezultatus, strateginius planus ir investicinius projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus Ūkio ministerijos vadovybei;
2.34. rengia ir teikia informaciją visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms Skaitmeninės darbotvarkės srities klausimais;
2.35. kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Ūkio ministerijos vadovybės pavedimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27