Ruža Juchnevič

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. tvarko ministerijos ir valstybės rezervo atsargų ir ūkinio inventoriaus esančio eksploatacijoje apskaitą;
1.2. palaiko ryšius su ministeriją aptarnaujančiais bankais – nustatyta tvarka perduoda bankui atitinkamai įformintus mokėjimo dokumentus, gauna iš banko išrašus apie atliktus mokėjimus, nesant skyriaus darbuotojo, atliekančio kasininko funkcijas, atlieka jo pareigas;
1.3. rengia ir išduoda pažymas pensijų skaičiavimui ir perskaičiavimui, siekdamas, kad laiku būtų pateikta teisinga informacija besikreipiantiems piliečiams;
1.4. kontroliuoja ministerijos panaudotų specialių apskaitos ir kitų numeruotų dokumentų blankų nurašymą ir dalyvauja inventorizuojant ministerijos lėšas, siekdamas sutikrinti nurašytus ministerijos panaudotus specialių apskaitos ir kitų numeruotų dokumentų blankus bei pinginių lėšų likučius kasoje su buhalterinės apskaitos duomenimis;
1.5. dalyvauja turto inventorizacijos darbe ir ruošia inventorizacijos sutikrinamuosius žiniaraščius;
1.6. surenka išduoto pagal panaudą turto inventorizacijos aprašus, juos sutikrina;
1.7. dalyvauja komisijų darbe, pagal kompetenciją siekdamas užtirtinti, kad būtų įgyvendinti komisijoms suformuluoti uždaviniai;
1.8. iki nustatyto termino pateikia ministerijos archyvui sutvarkytas buhalterinių dokumentų bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
1.9. atlieka skyriaus vedėjo nurodymu kitam skyriaus darbuotojui pavestas funkcijas jo atostogų arba ligos laikotarpiu;
1.10. vykdo kitus skyriaus vedėjo su ministerijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų valdymo ir apskaitos srityje;
2.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų finansinę apskaitą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
2.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.5. mokėti dirbti kompiuteriu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31