Rūta Jovaišienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. vadovauja skyriaus darbui, jį planuoja, atstovauja skyriui;
1.2. pagal skyriaus kompetenciją priima sprendimus, vizuoja dokumentų projektus;
1.3. užtikrina kokybišką įstatymų ir kitų teisės aktų projektų įmonių teisinių formų ir viešųjų įstaigų teisinio reguliavimo klausimais rengimą ir pateikimą Vyriausybei, rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
1.4. analizuoja įmonių teisines formas ir viešąsias įstaigas reguliuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo praktiką, rengia ir teikia pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo;
1.5. rengia išvadas ir pasiūlymus Vyriausybei, ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms dėl pateiktų teisės aktų projektų pagal skyriaus kompetenciją;
1.6. analizuoja Europos Sąjungos teisės aktų projektus bendrovių teisės klausimais;
1.7. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose svarstomų Europos Sąjungos teisės aktų projektų bendrovių teisės klausimais;
1.8. dalyvauja Europos Sąjungos institucijų darbo grupių posėdžiuose ir susitikimuose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, pristato Lietuvos Respublikos pozicijas juose nagrinėjamais klausimais;
1.9. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų, užtikrinančių Europos Sąjungos direktyvų ir reglamentų įgyvendinimą ir taikymą, projektus;
1.10. nagrinėja Europos Sąjungos institucijų, Lietuvos Respublikos ministerijų ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų fizinių ir juridinių asmenų paklausimus ir pareiškimus įmonių teisinių formų teisinio reguliavimo klausimais;
1.11. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Seimo, Vyriausybės, ūkio ministro ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.12. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ūkio ministro, skyrių kuruojančio Lietuvos Respublikos ūkio viceministro, departamento direktoriaus pavedimus, siekdamas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
2.2. turėti 3 metų teisinio darbo patirtį ir 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
2.3. būti susipažinęs su įmonių teisines formas ir viešąsias įstaigas reguliuojančiais įstatymais;
2.4. būti susipažinęs su bendrovių teisę reguliuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais, sugebėti Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su bendrovių teise, pritaikyti rengiant Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus;
2.5. būti susipažinęs su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos dokumentais, Europos Sąjungos rekomendacijomis bendrovių gero valdymo srityje, NASDAQ OMX Vilnius Bendrovių valdymo kodeksu;
2.6. būti susipažinęs su teisės aktų rengimą, jų pateikimą Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė) ir Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas) ir priėmimą reguliuojančiais teisės aktais;
2.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;
2.8. būti susipažinęs su dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisyklėmis;
2.9. sugebėti planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą;
2.10. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.11. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.12. mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.13. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-08