Rimantas Urbanavičius

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. analizuoja Lietuvos pramonės rodiklius, jų raidą ir tendencijas, atlieka palyginamąją analizę su Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų valstybių atitinkamais rodikliais;
1.2. rengia Lietuvos pramonės gamybos gaminių rodiklių prognozes, kad jos būtų pateiktos Lietuvos Respublikos finansų ministerijai šalies makroekonominių rodiklių projekcijoms ir metiniams valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektams parengti;
1.3. analizuoja pagrindinius Lietuvos, Europos Sąjungos valstybių narių statybų ir transporto rodiklius, rengia išvadas apie jų raidą ir tendencijas, kad būtų parengtos mėnesinės, ketvirtinės ir metinės paminėtų rodiklių apžvalgos;
1.4. analizuoja pagrindinius Lietuvos, Europos Sąjungos valstybių narių verslo tendencijų ir vartotojų lūkesčių rodiklius, rengia išvadas apie jų raidą ir tendencijas, kad būtų parengtos mėnesinės, ketvirtinės ir metinės paminėtų rodiklių apžvalgos;
1.5. rengia ketvirtines Lietuvos ekonomikos apžvalgas anglų kalba, kuriose pateikiami ketvirtiniai šalies ūkio rodikliai, jų raida ir tendencijos, kad jos būtų paskelbtos Ūkio ministerijos interneto svetainėje;
1.6. atlieka Ūkio ministerijai priskirtų bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų makroekonomikos ir ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimą;
1.7. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų bei kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybei siunčiamų raštų susijusių su Skyriaus funkcijomis, projektų rengimą, ekspertizę ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų;
1.8. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų ir tarpžinybinių komisijų, darbo grupių, projektų įgyvendinimo komandų darbe;
1.9. vykdo kitus Skyriaus vedėjo ir Departamento direktoriaus su Skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties;
2.2. turėti 1 metų darbo patirtį atliekant ekonominių ar finansinių duomenų statistinę (arba ekonometrinę) analizę ir rengiant analitinius dokumentus;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reguliuojančiais ekonominių rodiklių rengimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.4. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
2.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer ir specializuota ekonometrine programine įranga;
2.6. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31