Petras Jakavonis

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl strateginių bendradarbiavimo krypčių, prioritetų, tikslų ir priemonių nustatymo Skaitmeninės darbotvarkės srityje;
1.2. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir Ūkio ministerijos strateginių veiklos planų Skaitmeninės darbotvarkės srityje ir padeda užtikrinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir Ūkio ministerijos strateginių veiklos planų Skaitmeninės darbotvarkės srityje įgyvendinimą;
1.3. teikia pasiūlymus dėl Ūkio ministerijos dalyvavimo Europos Sąjungos teisėkūros procese ir atstovavimo tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos institucijose, darbo grupėse ir komitetuose skaitmeninės darbotvarkės  klausimais. Atstovauja Ūkio ministerijai (Lietuvos Respublikai) Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose minėtais klausimais;
1.4. pataria Departamento direktoriui dėl Skaitmeninę darbotvarkę reguliuojančių  teisės aktų tobulinimo, rengia šios srities teisės aktų projektus;
1.5. nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su Skaitmeninės darbotvarkės sritimi, teikia pasiūlymus dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai;
1.6. analizuoja Skaitmeninės darbotvarkės įgyvendinimo veiklos rezultatus, investicinius projektus ir teikia Departamento direktoriui išvadas ir pasiūlymus;
1.7. atstovauja Ūkio ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose Skaitmeninės darbotvarkės  klausimais, pristato Ūkio ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais;
1.8. Departamento direktoriaus pavedimu informuoja visuomenę Skaitmeninės darbotvarkės klausimais, rengia informaciją visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims Skaitmeninės darbotvarkės srities klausimais;
1.9. vykdo kitus Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus su Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.


2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) technologijos arba fizinių mokslų studijų srities;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių, dokumentų pakartotinio naudojimo sritis;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo informacinės visuomenės plėtros ar valstybės informacinių išteklių valdymo srityje patirtį;
2.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;
2.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
2.6. mokėti derinti teorines žinias su praktiniais įgūdžiais;
2.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
2.8. turėti gerus organizacinius įgūdžius;
2.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.10. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-01