Olga Vėbrienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1.1. vykdo ūkio ministro pavedimus, susijusius su Ūkio ministerijos parengtų įstatymų projektų svarstymu Lietuvos Respublikos Seime, įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų svarstymu Lietuvos Respublikos Vyriausybėje;
1.2 teikia ūkio ministrui pastabas ir pasiūlymus dėl juridinių ir fizinių asmenų, verslo asociacijų ir kitų interesų grupių pateiktų paklausimų, pasiūlymų, teisėkūros iniciatyvų;
1.3. teikia ūkio ministrui pasiūlymus dėl administracinės naštos mažinimo, geresnio reglamentavimo principų įgyvendinimo;
1.4. padeda ūkio ministrui koordinuoti veiksmus atvykstamojo turizmo skatinimo klausimais;
1.5. padeda ūkio ministrui koordinuoti veiksmus, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos stojimo į Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją;
1.6. analizuoja uždarosios akcinės bendrovės ,,Litexpo“ ir viešosios įstaigos ,,Versli Lietuva“ veiklą, siūlo priemones šių įstaigų veiklos kokybei ir atliekamų funkcijų optimizavimui gerinti;
1.7. dalyvauja formuojant politiką tarptautinio bendradarbiavimo, Lietuvos eksporto skatinimo srityse;
1.8. padeda formuoti Ūkio ministerijos strateginės komunikacijos ir turinio rinkodaros politiką;
1.9. ūkio ministro pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai tarpžinybiniuose pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse;
1.10. pagal šiai pareigybei priskirtas veiklos sritis vizuoja ūkio ministrui teikiamus priimti įsakymus, kitus rengiamus teisės aktų ir dokumentų projektus;
1.11. vykdo kitus ūkio ministro nenuolatinio pobūdžio pavedimus Ūkio ministerijos strateginiams tikslams pasiekti.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 
2.2. turėti 3 metų darbo patirtį rinkodaros srityje;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, viešojo administravimo subjektų, kitų valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių veiklą, valdymą, atskaitomybę;
2.4. būti susipažinęs su įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis;
2.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti išvadas bei pasiūlymus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
2.6. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) pažengusio vartotojo B2 lygiu;
2.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27