Neringa Mažeikė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. atlieka reglamente (ES) 2016/679 nurodytas duomenų apsaugos pareigūno funkcijas;
1.2. rengia išvadas dėl Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose rengiamų Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos ūkio ministro (toliau – ūkio ministras) įsakymų, kitų teisės aktų projektų, ir savarankiškai arba kartu su kitais Skyriaus valstybės tarnautojais rengia teisės aktų projektus;
1.3. pagal Skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka rengia arba dalyvauja rengiant medžiagą Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tarpinstituciniams posėdžiams ir pasitarimams;
1.4. priima teisinius sprendimus, rengiant teisės aktų projektus ir vizuoja Ūkio ministerijoje parengtus teisės aktų projektus;
1.5. konsultuoja ūkio ministrą, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrus, Ūkio ministerijos kanclerį, Ūkio ministerijos ir įstaigų prie Ūkio ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir teisėkūros klausimais;
1.6. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe;
1.7. savarankiškai ar su kitais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais rengia pasiūlymus pakeisti galiojančius arba panaikinti faktiškai netekusius galios ūkio ministro įsakymus ir kitus teisės aktus;
1.8. kontroliuoja ūkio ministro įsakymų ir kitų Ūkio ministerijoje rengiamų teisės aktų projektų teisėtumą;
1.9. kaupia, sistemina ir nagrinėja norminę ir metodinę medžiagą, reikalingą funkcijoms atlikti;
7.10. pagal kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
7.11. vykdo kitus ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų ir Ūkio ministerijos kanclerio ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerijos) veiklą, teisėkūrą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir Europos Sąjungos teisę, taip pat būti susipažinęs su reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais su reglamentu (ES) 2016/679 susijusiais teisės aktais ir dokumentais, išmanyti civilinę teisę;
2.3. mokėti analizuoti teisinę informaciją, rengti išvadas, gebėti teikti konsultacijas reglamento (ES) 2016/679 taikymo ir teisės aktų projektų rengimo klausimais;
2.4. mokėti atlikti teisės aktų projektų, rengiamų Ūkio ministerijoje ir pateiktų derinti kitų valstybės institucijų ir įstaigų, ekspertizę;
2.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimą reguliuojančius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje;
2.6. turėti 3 metų teisinio darbo patirtį;
2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27