Milda Raguckienė

1. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

1.1. rūpinasi ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, ministerijos kanclerio, ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo vietų aprūpinimu baldais, inventoriumi, organizacine technika, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis ir užtikrina jų tinkamas darbo sąlygas;
1.2. rūpinasi ministerijos administracinio pastato tarnybinių bei pagalbinių patalpų, teritorijos priežiūra, jų sanitarine būkle, švaros ir tvarkos palaikymu jose;
1.3. organizuoja iškilusių techninių nesklandumų šalinimą;
1.4. tvarko ministerijos trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto judėjimą ministerijos patalpose;
1.5. atlieka ministerijos pastato patalpų ir jose esamo turto apskaitą;
1.6. dalyvauja ministerijos materialiojo turto metinėse inventorizacijose, teikia pasiūlymus įvertinant šį turtą ir siūlant jį pripažinti netinkamu (negalimu) naudoti;
1.7. rengia nupirktų prekių ataskaitas ir pateikia jas ministerijos Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui;
1.8. atlieka išlaidų poreikio skaičiavimus įsigyjant ministerijos turtą, inventorių, kanceliarines prekes ir pan.;
1.9. atlieka viešuosius pirkimus įsigyjant ūkines prekes, prenumeruojant spaudą, darbui reikalingas knygas ir kitus spaudinius;
1.10. Užsako ir paskirsto gautus spaudos leidinius ūkio ministrui, ūkio viceministrams, ministerijos kancleriui, ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
1.11. Užsako vizitines korteles ir antspaudus ministerijos darbuotojams. Organizuoja raktų gamyba.
1.12. Organizuoja geriamo vandens atvežimą ir išnešiojimą po administracinį pastatą;
1.13. Vykdo augalų pirkimus įvairioms progoms. Prižiūri ir tvarko augalus esančius administracinio pastato patalpose ir teritorijoje;
1.14. Tvarko darbuotojų automobilių valstybinių numerių įvedimą į automatinę atpažinimo sistemą įvažiavimui į ministerijos uždarą kiemą;
1.15. teikia informaciją skyriaus vedėjui, skyriaus patarėjui ir departamento direktoriui apie ministerijos ūkio valdymą;
1.16. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
1.17. rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su ūkio valdymu;
1.18. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.19. vykdo kitus skyriaus vedėjo, skyriaus patarėjo, departamento direktoriaus ir ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais turto apskaitą, viešuosius pirkimus ir patalpų priežiūrą;
2.3. išmanyti ministerijos administracijos struktūrą, ministerijos administracijos padalinių funkcijas;
2.4. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.5. turėti 5 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
2.6. turėti žinių turto apskaitos ir pastatų eksploatacijos klausimais;
2.7. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas;
2.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS PowerPoint“, „Internet Explorer“, kompiuterizuotomis dokumentų valdymo sistemomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-17