Marius Žukauskas

1. Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos administravimą reguliuojančių teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų tobulinimo, dalyvauja rengiant ES struktūrinei paramai administruoti reikalingų teisės aktų projektus ir dokumentus, teikia pastabas ir išvadas dėl jų, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus;
1.2. kaupia, apdoroja ir nustatyta tvarka ūkio ministrui, Ūkio ministerijos kancleriui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrui, kuruojančiam departamento veiklą (toliau – ūkio viceministras) (toliau kartu – Ūkio ministerijos vadovybė), Ūkio ministerijos vyriausiajam patarėjui, Ūkio ministerijos administracijos padaliniams, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms (toliau – institucijos) teikia informaciją, susijusią su ES struktūrinės paramos panaudojimo eigos priežiūra ir finansų kontrolės vykdymu;
1.3. pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į juridinių ir fizinių asmenų raštus (skundus, prašymus, paklausimus);
1.4. 2007–2013 m. ES paramos administravimo laikotarpiu tikrina ir tvirtina mokėjimo paraiškas asignavimų valdytojai – Ūkio ministerijai ir paraiškas dėl visuotinės dotacijos lėšų išmokėjimo; teikia mokėjimo paraiškas Ūkio ministerijos Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriui tvirtinti ir apmokėti iš Ūkio ministerijai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų; 2014–2020 m. ES paramos administravimo laikotarpiu atlieka veiksmus, reikalingus mokėjimams atlikti;
1.5. pagal skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka suinteresuotoms institucijoms, ES, užsienio valstybių institucijoms ir įstaigoms teikia reikiamą informaciją ES struktūrinės paramos administravimo klausimais;
1.6. rengia siūlymus dėl Ūkio ministerijos strateginio veiklos plano (toliau – planas) programų ir jų sąmatų, susijusių su ES struktūrinės paramos priemonių įgyvendinimu, plano programų lėšų panaudojimo ir priemonių vykdymo ataskaitas ir pristatymus, kad būtų tinkamai ir laiku parengtas planas, jo sąmatos ir atsiskaitoma už plano programų lėšų panaudojimą ir priemonių vykdymą;
1.7. rengia ar pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl metinio ES struktūrinės paramos poreikio (atskirai nurodo ES struktūrinių ir Sanglaudos fondų ir valstybės biudžeto lėšas, lėšų suskirstymą pagal administruojamus prioritetus ir priemones), dalyvauja planuojant Ūkio ministerijai priskirtų ES struktūrinės paramos programų prioritetų ir priemonių lėšas, rengia einamųjų ir ateinančių metų ES struktūrinės paramos išmokų prognozes, kad būtų tinkamai suplanuota ir naudojama ES struktūrinė parama;
1.8. atlieka Ūkio ministerijai priskirtų programinių dokumentų, pagal kuriuos teikiama ES struktūrinė parama, priemonių priežiūrą: stebi įsipareigojimus mokėti, išmokų iš ES struktūrinės paramos pagal Ūkio ministerijai priskirtas programinių dokumentų, pagal kuriuos teikiama ES struktūrinė parama, priemones dydžius;
1.9. atlieka Ūkio ministerijai priskirtų priemonių priežiūrą, rengia ES paramos panaudojimo ataskaitas, stebi įsipareigojimus mokėti, išmokų iš ES struktūrinės paramos pagal Ūkio ministerijai priskirtas priemones dydžius;
1.10. rengia ir vadovaujančiajai institucijai teikia planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes pagal administruojamus veiksmų programos prioritetus ir priemones;
1.11. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS);
1.12. pagal skyriaus kompetenciją suveda duomenis į SFMIS, registruoja SFMIS informaciją apie atliekamus veiksmus;
1.13. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant su programos, nustatančios ES struktūrinės paramos panaudojimą, uždarymu susijusius dokumentus ir ataskaitas;
1.14. teisės aktų nustatyta tvarka saugo pagal skyriaus kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus;
1.15. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir tikslina Ūkio ministerijos vidaus procedūrų (taisyklių, darbo reglamentų ir pan.), užtikrinančių ES struktūrinės paramos administravimo taisyklių nuostatų laikymąsi, projektus;
1.16. tinkamai ir laiku vykdo Ūkio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus ir užduotis, susijusias su ES struktūrinės paramos administravimu, ir kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba teisės studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2.2. turėti darbo pagal išsilavinimą patirties;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Office“, „Internet Explorer“; mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais bei kitais dokumentais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos administravimą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
2.6. būti susipažinęs su ES struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
2.7. išmanyti ekonominių programų ir projektų rengimo principus, pagrindinius teisės aktų projektų rengimo reikalavimus;
2.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir mokėti pasirinkti darbo metodus;
2.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.10. mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti ir valdyti informaciją, rengti išvadas.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31