Lygita Makaravičiūtė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. analizuoja atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių laisvą prekių judėjimą), atitikimą ES teisės aktams, prireikus organizuoja jų keitimą;
1.2. dalyvauja formuojant apyvartinių taršos leidimų politiką;
1.3. analizuoja gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo sistemos būklę Lietuvoje ir rengia priemones užtikrinančias efektyvų šios sistemos darbą;
1.4. dalyvauja rengiant pramonės ir verslo konkurencingumo didinimo programas ir jų įgyvendinimo priemones;
1.5. dalyvauja rengiant tolimesnės integracijos į ES ir pasaulio ūkį programų projektus, jų įgyvendinimo priemones, rengiant atitinkamas ataskaitas apie atliktus darbus;
1.6. pagal skyriaus kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ūkio ministro tvirtinamų programų priemonių įgyvendinimą;
1.7. analizuoja teisės aktų poveikį pramonės ir verslo konkurencingumui, prireikus rengia jų pakeitimų projektus;
1.8. rengia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų bei kitų dokumentų, susijusių su pramonės ir verslo konkurencingumo problemomis bei laisvu prekių judėjimu;
1.9. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.10. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
1.11. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Skyriui Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;
1.12. vykdo kitus Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) technologijos arba socialinių mokslų studijų srities;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais pramonės ir verslo veiklą, klimato kaitą ir darniąją plėtrą;
2.3. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais reguliuojančiais laisvą prekių judėjimą vieningoje ES rinkoje, pramonės konkurencingumo, kokybės didinimo politika, jos įgyvendinimui taikomomis priemonėmis, ES ir Jungtinių Tautų Organizacijos dokumentais reguliuojančiais darniąją plėtrą ir klimato kaitą;
2.4. mokėti apibendrinti informaciją susijusią su Lietuvos ūkio šakų veikla ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
2.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
2.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
2.7. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, Outlook Express, Internet Explorer;
2.8. išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisykles.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-14