Lineta Jakimavičienė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1.   dalyvauja rengiant įstatymų koncepcijų, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
1.2.   teikia pastabas ir pasiūlymus ūkio ministrui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos kancleriui dėl ūkio ministrui pavestos srities politikos formavimo;
1.3.   analizuoja Ūkio ministerijai ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų veiklą, siūlo priemones šių įstaigų veiklos kokybei ir atliekamų funkcijų optimizavimui gerinti;
1.4.   dalyvauja planuojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo priemones;
1.5.    vykdo ūkio ministro pavedimus, susijusius su Ūkio ministerijos parengtų įstatymų projektų svarstymu Lietuvos Respublikos Seime, įstatymų ir įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų projektų svarstymu Lietuvos Respublikos Vyriausybėje;
1.6.   ūkio ministro pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai tarpžinybiniuose pasitarimuose, komitetuose, komisijose, darbo grupėse;
1.7.   pagal kompetenciją vizuoja ūkio ministrui teikiamus priimti įsakymus, kitus rengiamus teisės aktų projektus;
1.8.   vykdo kitus ūkio ministro nenuolatinio pobūdžio pavedimus Ūkio ministerijos strateginiams tikslams pasiekti.

2.  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis), socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
2.2. turėti ne mažiau kaip 5 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, teisėkūros procesą, eksportą, investicijų plėtrą reguliuojančiais teisės aktais;
2.4. sugebėti taikyti teisės normas valstybės tarnybos, valstybės turto valdymo, įmonių ūkinės veiklos srities, Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo, viešųjų pirkimų vykdymo, ekonominius bei planavimo klausimus;
2.5. turėti teisės aktų analizavimo bei projektų rengimo patirtį;
2.6. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos ir  rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
2.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.9. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27