Laimutė Besusparienė

 1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. skaičiuoja ministerijos asignavimų poreikį ministerijos valstybės tarnautojų (darbuotojų) darbo užmokesčiui ir apibendrina valstybės biudžeto lėšų poreikį ministerijos reikmėms ir ministerijos specialiųjų atašė išlaikymui, siekdamas užtikrinti teisingą lėšų paskaičiavimą pagal teisės aktus;
1.2. atlieka ministerijos įgyvendinamų programų iš ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos ir valstybės biudžeto lėšų detaliųjų išlaidų sąmatų ir jų pakeitimų projektuose nurodytų asignavimų paskirstymo pagal jų funkcinę ir ekonominę klasifikaciją bei prekių, paslaugų ir darbų pirkimo kodus teisingumą ir teikia tvirtinimui. Vadovaudamasis ministerijos įgyvendinamų programų patvirtintomis detaliosiomis išlaidų sąmatomis ir jų pakeitimais, rengia Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Finansų ministerija) nustatytų formų programų išlaidų sąmatų bei jų pakeitimų projektus, kitų lėšų išlaidų sąmatas, siekdamas užtikrinti tinkamą ministerijos asignavimų paskirstymą pagal jų funkcinę ir ekonominę klasifikaciją;
1.3. įtraukia į ministerijos kompiuterizuotą apskaitos ir verslo valdymo sistemą NAVISION FINANCIALS ir VBAM sistemą ministro ar jo įgalioto asmens patvirtintų ministerijos įgyvendinamų programų iš ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos, ES fondų, ES kitos paramos, valstybės biudžeto ir nebiudžetinių lėšų išlaidų sąmatų ir jų pakeitimų duomenis pagal ministerijos įgyvendinamas programas, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos bei prekių, paslaugų ir darbų pirkimo kodus, siekdamas užtikrinti ministerijos įgyvendinamų programų lėšų naudojimą pagal paskirtį;
1.4. atlieka ministerijos įgyvendinamų programų iš ES struktūrinės paramos, ES techninės paramos ir valstybės biudžeto lėšų finansavimo analizę pagal patvirtintas sąmatas ir ekonominės klasifikacijos kodus, teikia analizės duomenis skyriaus vedėjui ir programų koordinatoriams iki kito mėnesio 15 dienos, siekdamas suteikti informaciją apie ministerijos įgyvendinamų programų įgyvendinimo eigą;
1.5. surenka asignavimų ministerijos įgyvendinamoms programoms vykdyti poreikio prognozių duomenis, įveda į VBAM sistemą ir perduoda duomenis Finansų ministerijai, siekdamas gerinti valstybės piniginių išteklių valdymą;
1.6. registruoja mokėjimo paraiškas VBAM sistemoje. Rengia ir laiku pateikia skyriaus vedėjui nustatytos formos mokėjimo paraiškų projektus dėl ministerijos specialiųjų atašė valstybės biudžeto asignavimų, siekdamas užtikrinti, kad specialiesiems atašė išlaikyti skirtos lėšos būtų gaunamos laiku;
1.7. nustatytais terminais sudaro ministerijos įgyvendinamų programų iš valstybės biudžeto lėšų, ES struktūrinės paramos ir ES techninės paramos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo (kasinių išlaidų) ir pajamų įmokų į biudžetą mėnesio, investicijų bei kitų ataskaitų projektus ir teikia skyriaus vedėjui, pildo finansinės atskaitomybės formų planinius duomenis, siekdamas užtikrinti teisingą ministerijos atskaitomybės sudarymą;
1.8. teikia informaciją už viešuosius pirkimus atsakingam ministerijos administracijos padaliniui apie ministerijos įgyvendinamų programų priemonėse finansiniais metais numatytų vykdyti viešųjų pirkimų ir nuo finansinių metų pradžios atliktų viešųjų pirkimų vertes pagal paslaugų kategorijas, prekių grupes bei darbus, siekdamas padėti teisingai nustatyti ministerijos atliekamų pirkimų vertes;
1.9. dalyvauja komisijų ir darbo grupių darbe, pagal kompetenciją siekdamas užtirtinti, kad būtų įgyvendinti komisijoms suformuluoti uždaviniai;
1.10. kontroliuoja ministerijos panaudotų specialių apskaitos ir kitų numeruotų dokumentų blankų nurašymą ir dalyvauja inventorizuojant ministerijos lėšas, siekdamas sutikrinti nurašytus ministerijos panaudotus specialių apskaitos ir kitų numeruotų dokumentų blankus bei pinginių lėšų likučius kasoje su buhalterinės apskaitos duomenimis;
1.11. nustatyta tvarka į ministerijos archyvą perduoda ministerijos buhalterinius dokumentus, kad užtikrintų jų saugumą;
1.12. nesant skyriaus vedėjo, atlieka skyriaus vedėjo funkcijas;
1.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.14. atlieka kitus su skyriaus veikla susijusius skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo patirtį finansų valdymo ir apskaitos srityje;
2.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų išlaidų planavimą ir finansinę apskaitą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, su Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei Dokumentų rengimo taisyklėmis;
2.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.5. mokėti dirbti su Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAM sistema) ir apskaitos ir verslo valdymo sistemos NAVISION FINANCIALS programomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-07