Laima Palinskaitė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus veiklą;
1.2. dalyvauja darbo grupėse Ministerijos personalo atrankos, priėmimo į darbą ar valstybės tarnautojų pareigas klausimais;
1.3. organizuoja Ministerijos valstybės tarnautojų ir Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą, vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
1.4. pagal Skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų dėl Ministerijos personalo pareigybių sąrašų tvirtinimo, Ministerijos personalo ir Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovų priėmimo į pareigas, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš pareigų, atostogų suteikimo, tarnybos ar darbo stažo, priedų, priemokų ir pašalpų, tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo, skatinimo, apdovanojimo, socialinių ir kitų garantijų įgyvendinimo, projektus, rengia dokumentų, personalo valdymo srityje, projektus;
1.5. konsultuoja Ministerijos administracijos padalinių vadovus dėl pareigybių aprašymų (nuostatų) rengimo, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų (nuostatų) keitimo, nagrinėja ir vertina Ministerijos personalo pareigybių aprašymus (nuostatus). Pagal Skyriaus kompetenciją teikia metodinę pagalbą Ministerijos administracijos padaliniams, Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms;
1.6. rengia Skyriaus nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų projektus;
1.7. dalyvauja rengiant su valstybės tarnyba ar darbo santykių reguliavimu susijusių teisės aktų projektus, pagal Skyriaus kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų;
1.8. teikia ūkio ministrui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio bei jo efektyvaus panaudojimo, dalyvauja kuriant personalo karjeros planavimo sistemą Ministerijoje, atlieka Ministerijos personalo sudėties kiekybinę ir kokybinę analizę, siekiant Ministerijos strateginių tikslų bei uždavinių įgyvendinimo užtikrinimo;
1.9. atlieka už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą atsakingo asmens funkcijas;
1.10. organizuoja Ministerijos personalo einamas pareigas patvirtinančių pažymėjimų išdavimą;
1.11. padeda ūkio ministrui ar jo įgaliotam asmeniui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
1.12. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje Ministerijos personalo administravimo klausimais;
1.13. pagal Skyriaus kompetenciją kontroliuoja Ministerijos vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi Ministerijoje, teikia ūkio ministrui ir Ministerijos kancleriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Ministerijoje gerinimo;
1.14. tvirtina Ministerijos personalo dokumentų ir Ministerijos archyve esančių Ministerijos personalo dokumentų kopijas;
1.15. koordinuoja Ministerijos personalo, mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo procesus, formuot ministerijos personalo mokymo prioritetus. Dalyvauja sudarant Ministerijos personalo metinius mokymo planus, organizuojant jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
1.16. dalyvauja rengiant, koordinuojant ir įgyvendinant Ministerijos kovos su korupcija programą;
1.17. atstovauja Skyriui pagal priskirtą kompetenciją valstybės institucijose ir įstaigose;
1.18. rengia ataskaitas ir informaciją Skyriaus kompetencijos klausimais;
1.19. pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų  prašymus, skundus, paklausimus arba koordinuoja jų rengimą;
1.20. kontroliuoja mažos vertės viešuosius pirkimus dėl mokymo bei viešinimo paslaugų.
1.21. vykdo kitus su Skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio ūkio ministro ir Ministerijos kanclerio pavedimus, reikalingus Ministerijos strateginiams tikslams pasiekti.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, psichologijos, sociologijos, vadybos ir verslo administravimo arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę nei 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius. Taip pat būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: ,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, „MS PowerPoint“, ,,Internet Explorer“;
2.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-04-12