Aidas Rimkevičius

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. organizuoja skyriaus darbą taip, kad skyriaus nuostatuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos būtų atliekami laiku ir kokybiškai;
1.2. sprendžia ar dalyvauja sprendžiant skyriaus kompetencijai priklausančius valstybės investicijų politikos klausimus;
1.3. pagal skyriaus kompetenciją rengia pasiūlymus formuojant Lietuvos valstybės investicijų politiką, numatant priemones investicijų aplinkai ir verslo sąlygoms gerinti;
1.4. rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų bei posėdžių protokolinių sprendimų, susijusių su skyriaus kompetencija, projektus, prireikus pristato juos kitose valstybės institucijose, įstaigose ir asocijuotose verslo institucijose (Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu), teikia paaiškinimus dėl jų;
1.5. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais valstybės lėšų investavimo į atitinkamą sritį prioritetais, dalyvauja vertinant valstybės institucijų ir įstaigų parengtas ūkio šakų (sektorių) plėtros strategijas, plėtros prioritetus ir rengia išvadas;
1.6. Ūkio ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu koordinuoja atskirų su ministerijos kompetencijos klausimais susijusių investicijų projektų įgyvendinimą;
1.7. dalyvauja koordinuojant valstybės institucijų ryšius su Lietuvos Respublikoje veikiančiomis tarptautinėmis įmonėmis investicijų srityje ir rengiant veiklos ataskaitas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Investicijų komitetui;
1.8. koordinuoja investicijų skatinimo priemonių klausimus, dalyvauja analizuojant taikomų investicijų skatinimo priemonių veiksmingumą ir apibendrintas išvadas teikia Ūkio ministerijos vadovybei;
1.9. koordinuoja laisvųjų ekonominių zonų ir pramoninių parkų veiklą, atlieka laisvųjų ekonominių zonų priežiūrą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl laisvųjų ekonominių zonų ir pramoninių parkų reguliavimo;
1.10. koordinuoja Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje esančios žemės paėmimo visuomenės poreikiams suinteresuotos institucijos funkcijų vykdymą ir teisės aktų nustatyta tvarka sprendimų dėl šioje zonoje esančios privačios žemės įsisavinimo priėmimą;
1.11. koordinuoja ūkio ministro įsakymų dėl viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“, priskiriamų visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai, projektų rengimą ir pasiūlymų Ūkio ministerijos vadovybei dėl šios viešosios įstaigos veiklos tobulinimo rengimą ir koordinuoja kitus su šios įstaigos veikla susijusius klausimus;
1.12. pagal Departamentui priskirtą kompetenciją koordinuoja ir dalyvauja rengiant pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, taip pat atsakymus į gautus raštus ir laiškus;
1.13. dalyvauja analizuojant investicijų projektų, numatomų įgyvendinti bendradarbiaujant Lietuvos viešajam ir privačiam sektoriams, tikslingumą, lėšų poreikį, stebi jų įgyvendinimo eigą ir rengia pasiūlymus bei atitinkamų teisės aktų projektus sprendžiant susijusias problemas;
1.14. dalyvauja formuojant Lietuvos pozicijas valstybės institucijų ir įstaigų rengiamiems Europos Sąjungos teisės aktų projektams investicijų skatinimo ir plėtros klausimais;
1.15. pagal skyriaus kompetenciją teikia išvadas ir siūlymus dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo;
1.16. kaupia informaciją ir dalyvauja analizuojant:
1.16.1. su investiciniais procesais Lietuvoje ir užsienio valstybėse susijusius procesus;
1.16.2. ūkio šakų plėtros tendencijas, strategijas ir joms įgyvendinti reikalingų lėšų poreikį;
1.16.3. valstybės investicijų programas ir jos formavimo tendencijas;
1.17. sukauptos informacijos pagrindu rengia apžvalginę investicinio proceso plėtros informaciją ir pasiūlymus dėl jo skatinimo, tobulinimo;
1.18. dalyvauja nagrinėjant gautus ministerijoje skundus, pareiškimus, prašymus ir kitus raštus, ir apibendrinus rengia siūlymus Ūkio ministerijos vadovybei;
1.19. dalyvauja komisijų, darbo grupių, kuriose nagrinėjami su investiciniais procesais susieti klausimai, veikloje;
1.20. atstovauja skyriui ministerijos organizuojamuose įvairaus lygio pasitarimuose, sprendžiant skyriaus nuostatuose apibrėžtus uždavinius, taip pat Ūkio ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus pavedimu atstovauja skyriui (ar departamentui) įvairaus lygio pasitarimuose kitose institucijose ir įstaigose, kai sprendžiami skyriaus kompetencijai priskirti klausimai;
1.21. charakterizuoja skyriaus valstybės tarnautojus (darbuotojus) ir teikia išvadas bei rekomendacijas ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijai;
1.22. teikia Ūkio ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl skyriaus struktūros tobulinimo, skyriaus valstybės tarnautojų (darbuotojų) skatinimo ir drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
1.23. rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu skyriaus valstybės tarnautojams (darbuotojams), taip pat jų kvalifikacijos kėlimu, atestavimu;
1.24. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.25. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų ar teisės studijų krypties arba technologijos mokslų studijų srities;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais investicinę aplinką, valstybės pagalbą, valstybės tarnybą bei ministerijos ir departamento nuostatais;
2.3. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
2.4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
2.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „MS Power Point“;
2.6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
2.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą;
2.8. mokėti apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
2.9. mokėti rengti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
2.10. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27