Kęstutis Šukvietis

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. teikia pasiūlymus dėl valstybės pagalbos klausimų koordinavimo Ūkio ministerijoje ir konkurencijos politikos formavimo srityse;
1.2. dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų horizontalių teisės aktų valstybės pagalbos ir konkurencijos politikos klausimais projektus, teikia pastabas ir išvadas juos derinant, teikia pastabas ir išvadas rengiant ES teisės aktų, susijusių su valstybės pagalbos klausimais ir konkurencijos politikos formavimu projektus, prireikus, inicijuoja šių teisės aktų pakeitimus, nagrinėja ir dalyvauja aptariant kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus teisės aktų projektus, susijusius su valstybės pagalbos klausimais ir konkurencijos politikos formavimu;
1.3. inicijuoja ir įgyvendina priemones, skirtas informacijai apie konkurencijos politikos iniciatyvas skleisti;
1.4. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, kitomis suinteresuotomis Lietuvos Respublikos, ES ir kitų užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis valstybės pagalbos koordinavimo Ūkio ministerijoje klausimais ir konkurencijos politikos formavimo, klausimais;
1.5 atstovauja Ūkio ministerijai valstybės pagalbos klausimais, dalyvauja komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su konkurencijos politikos formavimu, veikloje;
1.6. konsultuoja Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus (darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis) valstybės pagalbos klausimais;
1.7. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;
1.8. koordinuoja Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų valstybės pagalbos klausimų sprendimą;
1.9. Ūkio ministerijos kompetencijos ribose koordinuoja informacijos dėl valstybės pagalbos teikimą Europos Komisijai ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai;
1.10. užtikrina Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtų valstybės pagalbos schemų vertinimą dėl atitikimo ES teisės aktams;
1.11. rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais valstybės pagalbos klausimais, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos institucijos ar įstaigos;
1.12. užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose ir jų darbo organuose konkurencijos politikos klausimais;
1.13. kaupia, sistemina ir nagrinėja norminę ir metodinę medžiagą, reikalingą funkcijoms atlikti;
1.14. dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.15. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio  ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį valstybės pagalbos teikimo, konkurencijos teisės, įmonių teisės, konkurencijos politikos formavimo arba srityse;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, konkurencijos teisės taisykles, su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reguliuojančiais konkurencijos teisės taisykles ir valstybės pagalbos teikimo principus;
2.4. išmanyti teisės aktų projektų rengimą reguliuojančius teisės aktus;
2.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-17