Jelena Peliušenko

1. Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia operacinių sistemų, tipinių programinių paketų ir kompiuterizuotų sistemų naudojimo tvarkos aprašus bei vykdo jų laikymosi stebėseną ir priežiūrą;
1.2. administruoja ministerijos tarnybinių stočių operacines sistemas ir jose funkcionuojančias duomenų bazes, siekdamas užtikrinti jų funkcionalumą;
1.3. įgyvendina ministerijos kompiuterinio tinklo, kompiuterinių sistemų ir duomenų bazių duomenų saugos technines ir programines priemones, siekdamas užtikrinti ministerijos informacinių technologijų saugą;
1.4. administruoja interneto svetainės tvarkymo programinę įrangą, siekdamas užtikrinti ministerijos interneto svetainės funkcionavimą;
1.5. atlieka ministerijos tarnybinių stočių operacinių sistemų ir duomenų bazių archyvavimo ir atkūrimo procedūras, siekdamas užtikrinti ministerijos duomenų išsaugojimą ir atkūrimą;
1.6. instaliuoja kompiuterinių darbo vietų operacinių sistemų ir tipinių taikomųjų programinių paketų programinę įrangą ir ją prižiūri, siekdamas užtikrinti ministerijos kompiuterinių darbo vietų funkcionalumą;
1.7. užtikrina ir administruoja ministerijos kompiuterinių darbo vietų prisijungimą prie centralizuotų Lietuvos ir užsienio duomenų bazių bei kompiuterinių sistemų;
1.8. administruoja apsikeitimą duomenimis su kitų valstybės institucijų ir įstaigų duomenų bazėmis, naudojant interneto technologijas, siekdamas užtikrinti saugų ministerijos duomenų perdavimą;
1.9. konsultuoja ministerijos administracijos padalinius operacinių sistemų, tipinių programinių paketų, duomenų bazių ir kompiuterizuotų sistemų naudojimo klausimais, siekdamas sudaryti galimybę operatyviai ir kvalifikuotai naudotis ministerijos informacinių sistemų ir telekomunikacijų produktais;
1.10. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Skyriaus patarėjo, Departamento direktoriaus, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, ministerijos kanclerio ir ūkio ministro su Skyriaus veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) fizinių mokslų studijų srities, matematikos ar informatikos studijų krypties;
2.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B 1 lygiu;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, informacinių ir telekomunikacinių technologijų eksploataciją ir plėtrą reguliuojančiais teisės aktais;
2.4. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
2.5. mokėti dirbti kompiuteriu: „MS-Office“, „MS-SQL“, „FineReader“, „Adobe Acrobat“ programomis; serverių operacinėmis sistemomis: „MS Windows Server 2008“, „MS Exchange 2010“, kitomis taikomosiomis programomis ir programų paketais;
2.6. mokėti administruoti kompiuterių tinklus, tarnybinių stočių operacines sistemas, atlikti kompiuterinių darbo vietų sisteminės ir taikomosios programinės įrangos, administravimo, instaliavimo ir priežiūros darbus;
2.7. gebėti savarankiškai atlikti užduotis, analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, teikti pasiūlymus jų įgyvendinimui;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.9. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisykles ir teisės aktų rengimo taisykles.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31