Janina Stanaitytė

1. Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. tvarko ir organizuoja dokumentų apyvartą ministerijoje vadovaujantis dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
1.2. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų, posėdžių, komitetų posėdžių, ministerijų atstovų (viceministrų, ministerijų kanclerių) pasitarimų medžiagos peržiūrėjimą ir ją teikia ūkio ministrui bei ministerijos kancleriui;
1.3. skirsto ministerijoje gaunamą korespondenciją;
1.4. kontroliuoja, kaip ministerijos administracijos padaliniuose yra laikomasi dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių;
1.5. tvirtina ministerijos sudarytų ir jos oficialiai gautų dokumentų kopijų tikrumą;
1.6. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją apie ministerijos veiklą;
1.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.8. Skyriaus vedėjo nurodymu pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;
1.9. vykdo kitus ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Darbuotojas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

2.1. turėti vidurinį arba aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2.2. turėti darbo viešojo administravimo srityje patirties;
2.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, teisės aktų ir dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų valdymą;
2.4. išmanyti ministerijos struktūrą, ministerijos administracijos padalinių ir ministerijai pavaldžių ar jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų funkcijas;
2.5. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
2.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS PowerPoint“, „Internet Explorer“; mokėti dirbti kompiuterizuota dokumentų valdymo sistema.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31