Irmantas Verenius

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. rengia verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros, geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo ir verslo sąlygų gerinimo politikos priemones;
1.2. dalyvauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos projektų, susijusių su verslo priežiūros sistemos tobulinimu ir optimizavimu, veiklas;
1.3. rengia su Ūkio ministerijos projektų, susijusių su verslo priežiūros sistemos tobulinimu ir optimizavimu, įgyvendinimu susijusią informaciją Ūkio ministerijos Strateginio planavimo departamento Projektų valdymo skyriui, Ūkio ministerijos Projektų valdymo komitetui;
1.4. vykdo arba dalyvauja vykdant nacionalinių ir tarptautinių verslo sąlygų tyrimų ekspertinius vertinimus, tyrimus, studijas, apibendrina analizės rezultatus ir teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui;
1.5. rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros, geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo, projektus;
1.6. nagrinėja ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros, geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo, projektus, dėl kurių teikia pastabas ir pasiūlymus;
1.7. rengia atsakymus į ūkio subjektų raštus, paklausimus, susijusius su verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūra, geresniu teisės aktų reikalavimų verslui taikymu ir verslo sąlygų gerinimu;1
1.8. rengia arba dalyvauja rengiant rekomendacijas, metodinę medžiagą, gaires ir pasiūlymus dėl verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros, geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo ir verslo sąlygų gerinimo geresnio įgyvendinimo;
1.9. rengia arba dalyvauja rengiant ataskaitas ir kitą informaciją, susijusias su verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros, geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo ir verslo sąlygų gerinimu;
1.10. kaupia ir analizuoja Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių patirtį verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros, geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo ir verslo sąlygų gerinimo srityse, teikia išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui;
1.11. pagal skyriui priskirtą kompetenciją bendradarbiauja su Ūkio ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės bei savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, verslo organizacijomis ir kitomis interesų grupėmis;
1.12. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose pagal skyriui priskirtą kompetenciją;
1.13. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.14. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, departamento direktoriaus ar ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio pavedimus.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo, vadybos ir verslo administravimo arba politikos mokslų studijų krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais ūkio subjektų veiklos priežiūrą, išmanyti Lietuvos Respublikos ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų funkcionavimo principus, šių institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo pertvarkos tikslus ir uždavinius, būti susipažinusiam su ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų sąranga ir struktūra;
2.5. gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
2.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-26