Indrė Rulevičiūtė

 1. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

1.1. rengia, nagrinėja ir vizuoja viešųjų pirkimų sutartis, kitas sutartis ir susitarimus bei jų pakeitimus, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų;
1.2. nagrinėja ar dalyvauja nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus, pretenzijas dėl viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo ir kitus raštus, rengia ir dalyvauja rengiant atsakymus į juos;
1.3. rengia procesinius ir kitus dokumentus teismams, ikiteisminėms ginčų nagrinėjimo ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
1.4. atstovauja Ūkio ministerijai teismuose, valstybės institucijose ir įstaigose, ūkio ministro valdymo sričiai priskirtose įstaigose ir įmonėse;
1.5. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių ir ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.6. pagal Skyriaus kompetenciją rengia raštus, nagrinėja ir vizuoja Ūkio ministerijos administracijos padalinių parengtus raštus;
1.7. konsultuoja Ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo srities įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, teisės aktų taikymo klausimais;
1.8. kaupia, sistemina ir nagrinėja norminę ir metodinę medžiagą, reikalingą funkcijoms atlikti;
1.9. vykdo kitus Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.
 

2. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties;
2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Ūkio ministerijos veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
2.3. išmanyti teisės aktus, reguliuojančius viešuosius pirkimus, administracinių bylų teiseną, civilinę ir civilinio proceso teisę;
2.4. mokėti analizuoti teisinę informaciją ir taikyti teisės aktus, rengti išvadas ir teikti konsultacijas teisės aktų taikymo klausimais;
2.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
2.6. turėti 2 metų teisinio darbo patirtį;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;
2.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-31