Indrė Andrijauskienė

1. Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. dalyvauja formuojant SVV politiką ir koordinuojant priemonių, susijusių su verslumo skatinimu (tikslinių grupių – jaunimo, moterų) bei socialinio verslo ir darbo santykių klausimais, taip pat skirtų profesionaliai kūrybinei veiklai skatinti, kūrybinėms industrijoms plėtoti, įgyvendinimą;
1.2. vertina Europos Sąjungos ir kitų užsienio valstybių SVV plėtros praktiką, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo ir rengia teisės aktų keitimo projektus;
1.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Lietuvos ir Europos Sąjungos strateginius ir programinius dokumentus verslumo skatinimo ir SVV plėtros srityje;
1.4. dalyvauja skyriui palaikant ryšius su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis bei institucijomis verslumo skatinimo ir SVV plėtros klausimais, padeda rengti bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis verslo srityje sutartis bei kitus su tuo susijusius dokumentus, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas formuojant SVV politiką;
1.5. nagrinėja, įvertina ir rengia atsakymus į valstybės institucijų ir įstaigų, asmenų paklausimus ir kitus raštus;
1.6. organizuoja konferencijas, seminarus, pasitarimus, kitus renginius ir darbo grupes verslumo skatinimo ir SVV plėtros klausimais ir juose dalyvauja, rengia ir vykdo verslumo skatinimo ir SVV plėtros projektus, rengia informacinę medžiagą;
1.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo ir skyriaus patarėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginiai tikslai.
 

2. Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
2.2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirties pagal išsilavinimą;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais SVV, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir rengimo taisyklėmis;
2.6. išmanyti teisės aktų projektų rengimo metodinius reikalavimus ir mokėti juos taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.7. gebėti apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-08-07