Gerda Krukonienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. nesant skyriaus vedėjo, atlieka skyriaus vedėjo funkcijas;
1.2. analizuoja gaminių reguliavimo situaciją Lietuvoje, pramonės ir verslo konkurencingumui didinti reikalingos infrastruktūros (gaminių atitikties įvertinimo, rinkos priežiūros, standartizacijos, metrologijos, kokybės užtikrinimo, kooperacijos) būklę ir rengia priemones jai stiprinti;
7.3. dalyvauja formuojant metrologinio laidavimo politiką;
1.4. dalyvauja koordinuojant visų ūkio šakų metrologijos veiklą;
1.5. teikia siūlymus dėl teisinio metrologinio reguliavimo tobulinimo ir metrologinio laidavimo užtikrinimo;
1.6. nagrinėja valstybinių etalonų laboratorijų pasiūlymus dėl naujų matavimo vienetų valstybinių etalonų kūrimo, galiojančių tobulinimo ar panaikinimo, teikia išvadas dėl šių pasiūlymų įgyvendinimo ir derina Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos sprendimą dėl etalono tobulinimo su Nacionaliniu metrologijos institutu;
1.7. dalyvauja organizuojant ir koordinuojant matavimo vienetų valstybinių etalonų kūrimo, saugojimo, naudojimo ir tobulinimo darbus, Nacionalinio metrologijos instituto ir valstybinių etalonų laboratorijų funkcijų, vykdomų metrologijos srityje, priežiūrą;
1.8. atstovauja Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai tarptautinėse ir regioninėse metrologijos organizacijose ūkio ministro, ūkio viceministrų ir Ūkio ministerijos kanclerio (toliau – Ūkio ministerijos vadovybės) pavedimu;
1.9. dalyvauja rengiant metrologijos srities norminių teisės aktų projektus;
1.10. dalyvauja rengiant dvišalius ir daugiašalius bendradarbiavimo sutarčių projektus susijusius su standartizacija, atitikties įvertinimu, rinkos priežiūra, metrologija, pramonės ir verslo konkurencingumo didinimu, laisvam prekių judėjimui užtikrinti;
1.11. rengia ir (arba) teikia informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims susijusią su atliekamomis funkcijomis;
1.12. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ar skundus, susijusius su atliekamomis funkcijomis, rengia atsakymų į juos projektus; 1.13. dalyvauja įgyvendinant metrologijos srities Europos Sąjungos teisės aktus bei derinant Lietuvos Respublikos teisės aktus su Europos Sąjungos teisės aktais;
1.14. teikia siūlymus dėl Europos Sąjungos finansuojamų metrologijos projektų įgyvendinimo;
1.15. dalyvauja rengiant strateginius planavimo dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtoje srityje ir koordinuoja (organizuoja) jų įgyvendinimą;
1.16. analizuoja tarptautinių ir (arba) regioninių metrologijos organizacijų išleistus dokumentus (gaires) ir teikia pasiūlymus dėl šių dokumentų taikymo Lietuvos Respublikoje;
1.17. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
1.18. Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Skyriui Ūkio ministerijoje ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose; 7.19. vykdo kitus Ūkio ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.


2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) technologijos arba socialinių mokslų studijų srities; 6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą, kitus nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus, reguliuojančius metrologijos sritį;
2.3. mokėti sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas ir formuoti pasiūlymus;
2.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;
2.5. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27