Erika Baubaitė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. organizuoja leidimų ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau kartu – darbuotojai), kuriems leista dirbti su įslaptinta informacija, išdavimą, tvarkymą ir apskaitą;
1.2. užtikrina, kad su įslaptinta informacija susipažintų tik leidimus turintys darbuotojai  ir būtų griežtai laikomasi principo „būtina žinoti“;
1.3. užtikrina, kad įslaptintos informacijos, su kuria darbuotojai dirba ir susipažįsta, žyma nebūtų aukštesnė už nurodytą šiems darbuotojams suteiktame leidime;
1.4. kontroliuoja, kad teisės aktų, reguliuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, reikalavimus vykdytų visi darbuotojai, dirbantys ar susipažįstantys su įslaptinta informacija;
1.5. informuoja darbuotojo, turinčio leidimą dirbti su įslaptinta informacija arba kuriam išduotas patikimumo pažymėjimą, kandidatūrą tikrinančias institucijas apie jo anketos duomenų, galinčių turėti įtakos leidimo išdavimui ar panaikinimui, pasikeitimą;
1.6.  likus 6 mėnesiams iki leidimo dirbti ar susipažinti su valstybės paslaptį sudarančia informacija arba darbuotojo patikimumo pažymėjimo galiojimo termino pabaigos, organizuoja kartotinį kandidatūros  tikrinimą;
1.7. paima iš darbuotojų, kuriems išduodami leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, nustatyto pavyzdžio rašytinius pasižadėjimus saugoti įslaptintą informaciją;
1.8. pasirašytinai supažindina darbuotojus su detaliu įslaptintos informacijos, susijusios su paslapčių subjekto veikla, sąrašu;
1.10. kartą per kalendorinius metus pasirašytinai supažindina darbuotojus, kurių darbas susijęs su įslaptintos informacijos naudojimu ar apsauga, su įslaptintos informacijos  apsaugą reguliuojančių teisės aktų reikalavimais ir informuoja apie įstatymų nustatytą atsakomybę už neteisėtą disponavimą įslaptinta informacija, įslaptintos informacijos atskleidimą, praradimą, pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą;
1.11.  vykdo įslaptintos informacijos apskaitą ir kontroliuoja jos apyvartą,;
1.12. atrenka informaciją naikinti, išslaptinti arba pratęsti tokios informacijos įslaptinimo terminą bei organizuoja ir vykdo įslaptintos informacijos naikinimą, išslaptinimą;
1.13. atsako už įslaptintos informacijos registracijos laikmenų tvarkymą;
1.14. atsako už įslaptintos informacijos perdavimą vykdytojams ir kitiems paslapčių subjektams;
1.15. atsako už tai, kad paslapčių subjektai būtų laiku informuoti apie įslaptintos  informacijos slaptumo žymų keitimą, išslaptinimo ar įslaptinimo termino pratęsimą;
1.16. ūkio ministro ar ministerijos kanclerio sprendimu supažindina kitų paslapčių subjektų įgaliotus asmenis su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ ar  „Konfidencialiai“;
1.17. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 8 straipsnyje nustatytais terminais organizuoja įslaptintos informacijos patikrinimą;
1.19. rengia ar dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus su slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“ ar „Riboto naudojimo“;
1.20. dirba su plačiajuosčio šifruotų duomenų ir balso perdavimo tinklo šifravimo įranga;
1.21. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ministerijos įsteigtų komisijų, darbo grupių veikloje;
1.23. dalyvauja atliekant Ministerijoje gaunamos informacijos apie krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymą analizę, prognozuojant galimas krizines situacijas, rengiant grėsmių ir krizinių reiškinių prognozes;
1.24. dalyvauja rengiant ekstremaliųjų situacijų valdymo ir prevencijos planus;
1.25. dalyvauja rengiant civilinės saugos parengties galimų ekstremalių situacijų atvejais planus;
1.26. Ministerijoje vykdo veiklą, susijusią su darbo sauga;
1.27. dalyvauja koordinuojant valstybės rezervo tvarkytojų veiklą;
1.28. atlieka Skyriaus vykdomus viešuosius pirkimus;
1.29. rengia prekių pirkimo, patalpų nuomos, statybos ir remonto, rekonstrukcijos, teikiamų komunalinių paslaugų ir kitas sutartis;
1.30. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant raštų ir teisės aktų, reglamentuojančių Ministerijos vidaus tvarką, projektus, rengia pastabas, pasiūlymus bei išvadas dėl jų tobulinimo
1.31. Nesant Skyriaus patarėjo, vykdo jo funkcijas;
1.32. vykdo kitus ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės arba vadybos ir verslo administravimo arba viešojo administravimo krypties;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo, susijusio su darbuotojų sauga ir sveikata, patirtį;
2.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą, įslaptintos informacijos administravimą, teisės aktų projektų rengimą;
2.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, įforminimą ir valdymą, darbo ir civilinę saugą bei turto apskaitą ir viešuosius pirkimus;
2.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, ir asmens patikimumo pažymėjimą;
2.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pastabas ir pasiūlymus, pagal kompetenciją priimti sprendimus, spręsti praktines problemas, taikant įgytas žinias ir patirtį;
2.7. mokėti rengti teisės aktų, Ministerijos vidaus tvarkomųjų, organizacinių ir informacinių dokumentų projektus;
2.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS PowerPoint“, „Internet Explorer“.
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-09-01