Eglė Kudzmanienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. dalyvauja rengiant įstatymų koncepcijų, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reikalingų Skyriaus uždaviniams įgyvendinti, projektus, rengia medžiagą šiems projektams svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kituose pasitarimuose;
1.2. dalyvauja Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ar kitų ministerijų sudaromose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami Skyriui priskirtini klausimai, siekiant šioms darbo grupėms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis;
1.3. pagal veiklos sritį kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendriną informaciją, reikalingą Skyriaus funkcijų ir uždavinių įgyvendinimui užtikrinti;
1.4. bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros politikos arba kitoje su Skyriaus kompetencija susijusioje srityje;
1.5. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų, priskirtinų Skyriaus kompetencijai, tobulinimo;
1.6. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, asocijuotųjų turizmo verslo struktūrų ir kitų nevyriausybinių organizacijų, taip pat asmenų paklausimus, skundus, pareiškimus, prašymus teikiant informaciją pagal Skyriaus kompetenciją;
1.7. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų darbo grupių, projektų komandų darbe;
1.8. dalyvauja rengiant turizmo ir kurortų, kurortinių teritorijų plėtros strateginius planavimo dokumentus ir rengia ataskaitas Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Ūkio ministerijai ar kitoms institucijoms ir įstaigoms apie jų įgyvendinimą;
1.9. dalyvauja rengiant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų turizmo srities projektų planavimui ir administravimui reikalingus dokumentus;
1.10. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktų, reikalingų ES struktūrinių fondų investicijoms turizmo srityje planuoti ir administruoti, projektus, teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas juos derinant, inicijuoja jų pakeitimus;
1.11. dalyvauja rengiant ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų turizmo srities projektų specialiuosius ir prioritetinius projektų atrankos kriterijus bei šių kriterijų vertinimo metodines rekomendacijas, teikia informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie strateginių tikslų turizmo srityje pasikeitimus, taip pat informaciją apie turizmo sričiai turinčius įtakos socialinius ir ekonominius veiksnius;
1.12. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant turizmo srities (turistų informavimo, rinkodaros ir kt.) projektus bei vykdo kitą veiklą, susijusią su turistų informavimo paslaugomis;
1.13. rengia informacinę medžiagą, pristatymus ir kitas viešinimo priemones pagal Skyriaus kompetenciją ir savo veiklos sritį lietuvių ir užsienio kalbomis;
1.14. nesant kitų Skyriaus valstybės tarnautojų ar darbuotojų, Skyriaus vedėjo pavedimu atlieka jiems pavestas funkcijas jų atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu;
1.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius ūkio ministro, ūkio viceministrų, ūkio ministerijos kanclerio, skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities;
2.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį rengiant dokumentus, reikalingus ES struktūrinių fondų investicijoms planuoti ir administruoti;
2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbą, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą, taip pat su ES teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais turizmo sritį bei ES struktūrinių fondų investicijų planavimą ir administravimą, reikalingais Skyriaus funkcijoms tinkamai vykdyti;
2.4. išmanyti teisės aktų projektų, strateginio planavimo ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus, gebėti juos taikyti praktikoje;2.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office, Internet Explorer, mokėti naudotis elektroninėmis informacijos paieškos ir platinimo sistemomis;
2.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti ir valdyti informaciją, rengti išvadas;
2.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-11-28