Edita Rudakaitė-Šaukštel

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal jam pavestas veiklos sritis vykdo šias funkcijas:

1.1. dalyvauja rengiant ir keičiant Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį ir Veiksmų programą;
1.2. dalyvauja rengiant teisės aktų, reguliuojančių Veiksmų programos administravimą ir finansavimą, Veiksmų programos administravimo ir finansavimo detalizavimo dokumentus, projektus ir teikia atsakingoms institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jų keitimo;
1.3. dalyvauja rengiant ir atnaujinant ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymą;
1.4. rengia, teisės aktų nustatyta tvarka derina su įgyvendinančiąja ir kitomis institucijomis, teikia vadovaujančiajai institucijai derinti priemonių įgyvendinimo plano projekto dalis;
1.5. rengia projektų specialiuosius ir prioritetinius atrankos kriterijus ir teikia juos vadovaujančiajai institucijai;
1.6. rengia ir derina su įgyvendinančiosiomis institucijomis (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis suinteresuotomis institucijomis ir (arba) vadovaujančiąja institucija) projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus ir teikia paaiškinimus dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų;
1.7. dalyvauja rengiant valstybės pagalbos schemas, susijusias su ES struktūrinių fondų investicijų naudojimu;
1.8. planuoja ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie didelės apimties projektus;
1.9. vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją ir kryžminio finansavimo priežiūrą;
1.10. užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta Veiksmų programoje;
1.11. užtikrina, kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L347, p. 320), 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti Veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;
1.12. teikia ekspertines išvadas dėl pareiškėjų skundų, susijusių su projektų atitikties specialiesiems (atitikties ir prioritetiniams) atrankos kriterijams ir projektų finansavimo sąlygų aprašuose nustatytiems reikalavimams, detalizuojantiems bendruosius atrankos kriterijus, vertinimu;
1.13. užtikrina bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant Veiksmų programą;
1.14. dalyvauja kuriant ir plėtojant ES fondų interneto svetainę, skelbia ir atnaujina joje esančią informaciją, skirtą galimiems ir (arba) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei;
1.15. dalyvauja renkantis įgyvendinančiąją instituciją, kuri dalį Veiksmų programos įgyvendins visuotinės dotacijos būdu, pagal šios pareigybės aprašymo II skyriuje nustatytas sritis;
1.16. teisės aktų nustatyta tvarka saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;
1.17. dalyvauja komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su ES struktūrinių fondų investicijomis, darbe, rengia šių komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžių medžiagą ir pasiūlymus Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, vertina kitų institucijų ir įstaigų pateiktą medžiagą ir pasiūlymus;
1.18. kaupia, apdoroja ir teikia ūkio ministrui, Ūkio ministerijos kancleriui, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrui, kuruojančiam departamento veiklą (toliau visi kartu – Ūkio ministerijos vadovybė), kitiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams ir kitoms valstybės įgaliotoms institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms informaciją apie ES struktūrinių fondų investicijas;
1.19. organizuoja mokymus, seminarus, teikia informaciją ir metodinę pagalbą galimiems pareiškėjams, ketinantiems gauti ES struktūrinių fondų investicijų pagal Ūkio ministerijos administruojamas priemones, teikia Ūkio ministerijos Viešųjų ryšių ir protokolo skyriui ir departamento Struktūrinės paramos valdymo skyriui informaciją, reikalingą informavimui ir viešinimui atlikti, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, stebėsenos komitetui, veiksmų programų valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams ir projektų vykdytojams;
1.20. dalyvauja rengiant ir tobulinant nacionalinių strategijų ar programų, kurias planuojama įgyvendinti naudojant ES struktūrinių fondų investicijas, priemones, kad būtų užtikrintas jų tarpusavio koordinavimas ir suderinamumas su ES struktūrinių fondų investicijų kryptimis; 1.21. bendradarbiauja su suinteresuotomis Lietuvos Respublikos, ES ir užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis ir teikia joms informaciją;
1.22. Ūkio ministerijos vadovybės pavedimu atstovauja Ūkio ministerijai ES struktūrinių fondų investicijų klausimais, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose, susijusiuose su ES struktūrinių fondų investicijų klausimais;
1.23. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus;
1.24. nesant Skyriaus vedėjo atlieka jam pavestas funkcijas jo atostogų, komandiruotės arba ligos laikotarpiu.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį ES struktūrinių fondų investicijų administravimo srityje;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Office“, „Internet Explorer“, mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
2.5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais bei kitais dokumentais, reguliuojančiais ES struktūrinių fondų investicijų teikimą ir administravimą, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų bei turizmo sritis reguliuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, išmanyti valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką ir apribojimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos rengimo taisykles;
2.6. būti susipažinęs su ES struktūrinių fondų investicijų administravimo institucine sistema Lietuvoje;
2.7. išmanyti teisės aktų projektų rengimo reikalavimus;
2.8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir mokėti pasirinkti darbo metodus;
2.10. mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti ir valdyti informaciją, rengti išvadas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-27