Aušra Kumetaitienė

1.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. vadovauja Skyriui, planuoja Skyriaus veiklą, koordinuoja Skyriaus valstybės tarnautojų veiklą, paskirsto jiems užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina Skyriaus darbo drausmę ir atsako už Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku, nustatyta tvarka Departamento direktoriui atsiskaito už Skyriaus darbą;
1.2. organizuoja teisinės, ekonominės, statistinės ir kitokios informacijos, būtinos Skaitmeninės darbotvarkės sričių  plėtrai užtikrinti, kaupimą, sisteminimą, analizę, išvadų ir pasiūlymų teikimą departamento direktoriui;
1.3. organizuoja Skaitmeninės darbotvarkės sričių teisės aktų projektų parengimą ir užtikrina, kad jie būtų parengti kokybiškai ir laiku;
1.4. organizuoja Skaitmeninės darbotvarkės vidutinės ir trumpos trukmės strateginių ir planavimo dokumentų (tarpinstitucinių veiklos planų) projektų parengimą ir užtikrina, kad jie būtų parengti kokybiškai ir laiku;
1.5. organizuoja ir kontroliuoja užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos teisės aktų ir projektų, susijusių su Skaitmeninės darbotvarkės sritimis, analizę, Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais Skaitmeninės darbotvarkės sričių klausimais rengimą ir derinimą, išvadų pateikimą, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos, teikia departamento direktoriui pasiūlymus ir išvadas;
1.6. organizuoja ir kontroliuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos, susijusios su Skaitmeninės darbotvarkės sritimis, nagrinėjimą, išvadų rengimą ir pasiūlymų dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai pateikimą;
1.7. Skaitmeninės darbotvarkės sričių klausimais atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai, dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių, kurios nagrinėja Skaitmeninės darbotvarkės sričių klausimus, veikloje;
1.8. atstovauja Ūkio ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose Skaitmeninės darbotvarkės sričių klausimais, užtikrina priimtų sprendimų stebėseną ir įgyvendinimą;
1.9. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl valstybės investicijų programų Skaitmeninės darbotvarkės srityse įgyvendinimo, organizuoja šių programų vertinimą ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos;
1.10. organizuoja pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir Ūkio ministerijos strateginių veiklos planų rengimo Skaitmeninės darbotvarkės srityse pateikimą ir užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir Ūkio ministerijos strateginių veiklos planų Skaitmeninės darbotvarkės srityse įgyvendinimą;
1.11. organizuoja pasiūlymų dėl naujovių kūrimo ir diegimo, atvirų duomenų, patikimumo užtikrinimo paslaugų, informacinių ir ryšių technologijų, lietuvių rašytinės ir šnekamosios kalbos sąsajų turinčių informacinių technologijų panaudojimo, informacinės aplinkos pritaikymo neįgaliesiems, įgyvendinant valstybės politiką Skaitmeninės darbotvarkės srityse, parengimą, užtikrina, kad jie būtų pateikti Departamento direktoriui kokybiški ir laiku;
1.12. organizuoja pasiūlymų dėl Skaitmeninės darbotvarkės sričių investicijų projektų parengimą, pasiūlymų dėl į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą teikiamų įtraukti registrų ir valstybės informacinių sistemų techninių ir programinių priemonių kūrimo projektų prioritetų ir vertinimo kriterijų parengimą ir jų pateikimą departamento direktoriui;
1.13. organizuoja išvadų ir pasiūlymų dėl Ūkio ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų, įstaigų parengtų strateginių ir planavimo dokumentų, kitų teisės aktų, susijusių su Skaitmeninės darbotvarkės sritimis, projektų teikimą;
1.14. organizuoja Skaitmeninės darbotvarkės tarybos veiklą, medžiagos svarstomais klausimais parengimą, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą;
1.15. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo gerinimo, Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
1.16. analizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų teisės aktus, susijusius su Skaitmeninės darbotvarkės sritimis, teikia Departamento direktoriui pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių ratifikavimo tikslingumo ar prisijungimo prie jų;
1.17. koordinuoja institucijų tarpžinybinius veiksmus, joms įgyvendinant Skaitmeninės darbotvarkės politiką;
1.18. vykdo kitus Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio, Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

2. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą technologijos arba fizinių mokslų studijų srities;
2.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, taip pat Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės visuomenės, valstybės informacinių išteklių, dokumentų pakartotinio naudojimo sritis;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su įgytu išsilavinimu, ir ne mažesnę kaip 1 metų informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros srityse patirtį;
2.4. būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus ir principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais skaitmeninės darbotvarkės ir valstybės informacinių išteklių valdymo ir plėtros sritis;
2.5. gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
2.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer; 
2.8. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-01