Aurelija Unguvaitienė

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
1.1. rengia verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros optimizavimo, geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo ir verslo sąlygų gerinimo priemones;
1.2. rengia teisės aktų, susijusių su verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros, geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo, projektus, metodinę medžiagą, gaires ir rekomendacijas;
1.3. nagrinėja ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros, geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo, projektus, dėl kurių teikia pastabas ir pasiūlymus;
1.4. kaupia ir analizuoja Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių patirtį verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros, geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo ir verslo sąlygų gerinimo srityse, teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
1.5. organizuoja Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo ekspertų komisijos veiklą bei užtikrina jos techninį aptarnavimą;
1.6. koordinuoja teisinių, techninių ir organizacinių priemonių kontaktinio centro veiklos vykdymui užtikrinimą bei koordinuoja šio centro veiklą;
1.7. rengia arba dalyvauja rengiant informacinius straipsnius Ūkio ministerijos rengiamiems ir kitiems leidiniams verslo atitikties teisės aktų reikalavimams priežiūros, geresnio teisės aktų reikalavimų verslui taikymo ir verslo sąlygų gerinimo klausimais;
1.8. organizuoja nacionalinius ir tarptautinius verslo sąlygų tyrimų ekspertinius vertinimus,  apibendrina analizės rezultatus ir teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui;                                       1.9. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
1.10. organizuoja ir (arba) dalyvauja konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose pagal Skyriui priskirtą kompetenciją;
1.11. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, organizuoja komisijų ir darbo grupių sudarymą, pasitarimų su Ūkio ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų, atstovais rengimą ir (arba) jose dalyvauja;
1.12. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) dalyvauja jų veikloje;
1.13. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją, bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;
1.14. pagal Skyriaus kompetenciją rengia informaciją Ūkio ministerijos interneto ir intraneto svetainėms;
1.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Skyriaus vedėjo, Departamento direktoriaus ar ūkio ministro, Lietuvos Respublikos ūkio viceministrų, Ūkio ministerijos kanclerio pavedimus.
 

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
2.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, ekonomikos, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
2.2 turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
2.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
2.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;
2.5.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus;
2.6. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais ūkio subjektų veiklos priežiūrą, išmanyti Lietuvos Respublikos ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų funkcionavimo principus, šių institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo pertvarkos tikslus ir uždavinius, būti susipažinusiam su ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų sąranga ir struktūra;
2.7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reguliuojančiais paslaugų sektoriaus klausimus;
2.8. išmanyti konkurencingumo didinimo, paslaugų, ūkio subjektų priežiūros  politikos kryptis ir šių sričių strateginius dokumentus;
2.9. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-12-04